Unieważnienie przetargu na modernizację odc. Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy

Unieważnienie przetargu na modernizację odc. Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unieważniły postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla zadania pn. Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”. Unieważnienie przetargu nie będzie mieć wpływu na termin realizacji całego projektu.

Podstawą unieważnienia postępowania przetargowego jest artykuł 255 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Na etapie badania złożonych w przetargu ofert PKP PLK zidentyfikowały błędy w dokumentach udostępnionych w trakcie procedury przetargowej. Błędy nie były możliwe do zidentyfikowania i poprawienia na wcześniejszym etapach przetargu. Dokumenty zostały przygotowane na zlecenie PLK S.A. przez biuro projektowe, które na etapie czynności odbiorowych oświadczyło, iż są one spójne i przygotowane w sposób prawidłowy. Sprawa aktualnie jest badana w celu wyciągnięcia wniosków i ustalenia dalszego toku postępowania dla naprawienia zaistniałej sytuacji. Podejmowane są działania w celu zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości w dokumentacji, ich naprawy oraz dokonania czynności umożliwiających jak najszybsze ponowne ogłoszenie przetargu w oparciu o poprawioną dokumentację.

Unieważnienie przetargu i jego ponowne ogłoszenie nie wpłynie negatywnie na termin modernizacji całej linii kolejowej nr 201 –od Maksymilianowa do Gdyni. Przetarg dotyczący prac na odcinku Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy (linia nr 214) został ogłoszony jako pierwszy z siedmiu zaplanowanych do zrealizowania. Ogłoszenie przetargu dla ostatniego z odcinków planowane jest z końcem 2024 r.

Inwestycja ważna dla rozwoju regionu i kraju

Modernizacja linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia, jako alternatywne połączenie kolejowe, poprawi komunikację Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Przewoźnikom umożliwi przygotowanie lepszej oferty połączeń dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Rosnący popyt na przewozy pasażerskie wskazuje na konieczność rozbudowy sieci połączeń kolejowych np. poprzez przystosowanie do aktualnej sieci osadniczej niektórych linii kolejowych w regionie oraz przeniesienie części ruchu towarowego z linii kolejowych nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny), 131 (Chorzów Batory – Tczew) i 202 (Gdańsk Główny – Stargard), co znacząco je odciąży i umożliwi zintensyfikowanie ruchu pasażerskiego. Realizacja zadania zapewni lepsze skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu, a dobudowa torów oraz ich elektryfikacja poprawi przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych.

W obliczu rosnącego znaczenia portów morskich w Gdyni i Gdańsku, modernizacja linii nr 201 zapewni sprawną wymianę handlową i poprawę warunków przewozu towarów koleją, co przełoży się na rozwój przemysłu w skali krajowej.

W 2019 r. projekt modernizacji linii nr 201 został zaktualizowany pod względem rzeczowym i czasowym ze względu m. in. na:

decyzję z września 2018 r. o włączeniu szprychy CPK w linię kolejową nr 131;
decyzję o prowadzeniu istotnej części ruchu towarowego po liniach nr 201 (kierunek Gdynia) i 201/203 (kierunek Gdańsk).
Tym samym konieczne było ustalenie nowego zakresu i nowych kosztów dla modernizacji linii 201. Realizacja całego projektu została zaplanowana w ramach perspektywy finansowej do roku 2030.

Podróże koleją będą szybsze i wygodniejsze

W ramach projektu PLK zaplanowały m. in. przebudowę istniejących stacji oraz przystanków między Maksymilianowem a Gdynią, dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa i trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz elektryfikację odcinków linii objętych modernizacją. Przebudowane perony zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Poprawi to dostęp do kolei oraz zapewni wygodne, codzienne podróże do pracy lub szkoły. Po zakończeniu inwestycji zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna i do 100-140 km/h na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna (obecnie prędkość pociągów pasażerskich w zależności od odcinka wynosi 30-120 km/h, a pociągów towarowych 30-90 km/h).

Prace budowlane prowadzone od 2021 r. na liniach stycznych – na tzw. bajpasie kartuskim oraz na linii nr 229 Glincz – Kartuzy wraz z budową nowego odcinka linii nr 214 w obrębie stacji Kartuzy mają zakończyć się z początkiem 2024 roku i zapewnić utrzymanie ruchu pociągów z Trójmiasta do Kartuz na czas modernizacji linii 201 a docelowo stworzyć alternatywne połączenie dla tej relacji.