Tylko jedna oferta na wykonie P3 Impulsów Kolei Mazowieckich

Tylko jedna oferta na wykonie P3 Impulsów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły ofertę w przetargu na wykonanie przeglądów P3 dwunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 45WE, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac dodatkowych i uzupełnienie ewentualnych braków.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć  6 125 400 zł brutto. Jedyna ofertę złożył Serwis Pojazdów Szynowych, który za realizację prac oczekuje 18 819 000 zł brutto.

Dodatkowo wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości na prace wykonane w ramach przedmiotu umowy w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym (EZT) typu
45WE po przeglądzie na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przegląd w poziomie utrzymania P3 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) typu 45WE wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do przeglądu.