Jakie grupy towarów dominowały w I półroczu 2023 r.?

Jakie grupy towarów dominowały w I półroczu 2023 r.?

W pierwszym półroczu 2023 r. koleją przewieziono 115,3 mln ton towarów. W porównaniu do 2022 r. nastąpił spadek o 9,8 mln ton (-7,8%). Jednocześnie wykonana praca przewozowa wyniosła 30,8 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o prawie 0,2 mld tonokilometrów w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r.

W pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. przewoźnicy zrealizowali pracę eksploatacyjną na poziomie 42,4 mln pociągokilometrów, co stanowi spadek o 0,7 mln pociągokilometrów (‑1,7%) w stosunku do tego okresu poprzedniego roku.

W klasyfikowanych grupach towarów w I półroczu 2023 r. największy udział w przewozach miały
grupy:

  • węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – 34,8%
  • rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – 24,8%.

W przypadku pierwszej grupy udział towarów zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2022 r. i o 2,5 punktu procentowego do analogicznego okresu w 2021 r. W drugiej grupie udział towarów zmalał o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z 2022 r., natomiast zwiększył się o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r.

Największe wzrosty w transporcie poszczególnych grup wystąpiły w przewozie produktów z grupy rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa (169% do 2021 r. i 36,5% do 2022 r.), a w szczególności zbóż (kolejno 583,7% i 78,6%). Również w grupie produktów spożywczych, napojów i wyroby tytoniowych nastąpił znaczący wzrost zarówno w stosunku do 2022 r. (45,1%), jak i 2012 r. (9,1%).

Przewóz
większości grup charakteryzował się jednak spadkami. Rynek miał również do czynienia z sytuacjami, gdzie po znaczących wzrostach w porównaniu z 2021 r. następował spadek do roku kolejnego.  Taką grupą jest miedzy innymi grupa materiałów budowlanych z wyłączeniem cementu, wapna i gipsu, w której wzrost w stosunku do 2021 r. wyniósł 131,9%, a w 2022 r. wynik spadł o 6,5%.

Przewozy intermodalne

W zakresie przewozów intermodalnych nastąpił spadek wszystkich parametrów. Powodem były ograniczenia w przewozach korytarzem Chiny-Europa.

Liczba przewiezionych jednostek w I półroczu 2023 r. wyniosła ponad 768 tys. W porównaniu z 2022 r. było to o ponad 128 tys. jednostek mniej (-14,3%), a z 2021 r. – o 100 tys. jednostek mniej (- 11,6%). W 2023 r. w transporcie kolejowym przewieziono 1,2 mln TEU, co oznacza spadek o prawie 276 tys. TEU (-18,8%) %) w porównaniu z 2022 r. i na poziomie ponad 244 tys. TEU (-17%) w porównaniu z 2021 r. 18,8.

Do połowy 2023 r. w transporcie intermodalnym przewoźnicy przewieźli łącznie 11,6 mln towarów, czyli o 1,7 mln (-12,8%) niż w 2022 r. i o1,4 mln (-11%) towarów mniej niż w analogicznym okresie w 2021 r. i. Praca przewozowa osiągnęła poziom 3,8 mld tonokilometrów i była niższa o 0,5 mld tonokilometrów (-12,1%) niż w 2022 r. i o niemal 55 tys. tonokilometrów (-1,4%) niż w 2021 r., i o W I półroczu przewozy intermodalne osiągnęły udział na poziomie 10% w przewiezionej masie i 12,6% w wykonanej pracy przewozowej na kolei. W 2022 r. ten udział wynosił kolejno 14,8% w masie oraz 14,4% w pracy przewozowej, a w 2021 r. 11,1% i 10,6%.