Transport towarów koleją w komunikacji międzynarodowej w 2021 r.

Transport towarów koleją w komunikacji międzynarodowej w 2021 r.

W komunikacji międzynarodowej w 2021 roku przetransportowano ponad 86,2 mln ton towarów i wykonano pracę przewozową na poziomie 24,8 mld tonokilometrów. Stanowiło to ponad 35% masy oraz ponad 44,3% pracy przewozowej wszystkich przewozów towarowych w Polsce.

Podobnie, jak w przypadku transportu krajowego, w komunikacji międzynarodowej dominowały przewozy surowców masowych, takich jak koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej, rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa oraz węgiel. Duży udział w rynku posiadały ładunki ujęte w grupie „towary nieidentyfikowalne”, przewożone najczęściej z wykorzystaniem kontenerów. W 2021 r., pomimo nadal trwających ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w porównaniu do 2020 r. udało się osiągnąć wzrost masy w imporcie, eksporcie i tranzycie, a więc na wszystkich płaszczyznach w komunikacji międzynarodowej.

Wzrost rynku e-commerce wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na przewozy, w których ważną rolę odgrywa transport w komunikacji międzynarodowej. Przewozy w komunikacji międzynarodowej stanowią ważny element transportu kolejowego w Polsce. Dlatego też dla dalszego sprawnego rozwoju wymiany handlowej istotne jest dążenie do poprawy parametrów infrastruktury. Z punktu widzenia przewoźnika kluczowy jest czas przejazdu, gdyż sprawne i regularne połączenia wpływają na rentowność i konkurencyjność świadczonych usług – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przewozach międzynarodowych istotne jest zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu, a także minimalizacja opóźnień pociągów, zwłaszcza na przejściach granicznych. Wobec rosnącego wolumenu ładunków istotne jest modernizowanie infrastruktury stykowej na przejściach granicznych poprzez podnoszenie parametrów przepustowości poszczególnych przejść. Ważną rolę w wymianie międzynarodowej odgrywają także porty morskie. Dlatego istotne jest zapewnienie dostępności i odpowiedniej przepustowości na trasach do nich prowadzących.

W 2021 r. średnia odległość w imporcie wyniosła 248,5 km, o ponad 9 km mniej niż w 2020 r. Zmniejszyła się również odległość przewozów w tranzycie. Jednocześnie z racji tego, że tranzyt odbywa się przez terytorium całego kraju, w 2021 r. charakteryzował się on najdłuższą średnią odległością, wynoszącą blisko 583,3 km (niewielki spadek o 4,7 km w porównaniu z rokiem
wcześniejszym). W eksporcie średnia odległość przewozów w 2021 r. wyniosła 276,1 km (nastąpił spadek o 24,9 km).

„Analiza przewozów towarowych koleją w komunikacji międzynarodowej” powstała w oparciu o wyniki analiz i badań realizowanych na podstawie danych statystycznych oraz informacji będących w dyspozycji Urzędu Transportu Kolejowego, gromadzonych w ramach monitoringu funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw kolejowych. W opracowaniu wykorzystano również inne źródła danych w celu analizy m.in. sytuacji w portach morskich.

Udział przewoźników w komunikacji międzynarodowej

wg masy

 • PKP Cargo – 39,68%
 • PKP LHS – 11,18%
 • DB Cargo Polska – 8,98%
 • CTL Logistics – 4,39%
 • CD Cargo Poland – 3,08%
 • Inter Cargo – 2,90%
 • Ecco Rail – 2,85%

wg pracy przewozowej

 1. PKP Cargo – 40,35%
 2. PKP LHS – 11,65%
 3. DB Cargo Polska – 9,20%
 4. CTL Logistics – 4,62%
 5. Inter Cargo – 4,54%
 6. Ecco Rail – 3,63%
 7. CD Cargo Poland – 3,02%