Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd Trakcji poinformował o wstępnych wyników finansowych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku. Spółka zanotowała w nim stratę netto w wysokości 26,503 mln zł.

Przez pierwsze pół roku 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 317,3 mln zł, wynik brutto ze sprzedaży wyniósł minus 10,6 mln zł a EBITDA wyniosła minus 13,697 mln zł.

W okresie I półrocza 2021 roku Trakcja sfinalizowała negocjacje prowadzone z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania w następstwie czego weszły w życie dokumenty dotyczące finansowania długoterminowego. Wydłużone procedowanie umów kredytów bankowych i pożyczek przełożyło się na ograniczone możliwości finansowania kapitału obrotowego spółki w I połowie 2021 roku. Spowodowało to:

  • znaczące utrudnienia dotyczące wcześniejszego zakupu materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, na które składały się głównie produkty o dużej wrażliwości cenowej, m.in. produkty stalowe, produkty wykonane z miedzi, wyroby z tworzyw sztucznych. Wzrost cen materiałów stalowych oraz wykonanych z miedzi i tworzywa sztucznego w I półroczu 2021 roku miał negatywny wpływ na  przewidywaną rentowność niektórych kontraktów realizowanych przez Spółkę;
  • obniżenie poziomu sprzedaży w I półroczu 2021 roku, co  przełożyło się na niższy zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w tym okresie;
  • wydłużenie przewidywanych terminów realizacji kontraktów w szczególności kontraktów kolejowych, co spowodowało wzrost kosztów ogólnych i pośrednich ujętych w budżetach kontraktów, a w następstwie pogorszenie rentowności kontraktów.

Ponadto na zaprezentowaną EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej, które w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły łącznie 3,472 mln zł.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W II kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto firmy był ujemny i wyniósł minus 24,74 mln zł.

Ponadto Trakcja w II kwartale 2021 roku rozpoznała przychód w związku ze zmianą rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 3,957 mln zł ze względu na obniżenie liczby dni zaległych urlopów, co nastąpiło jako skutek realizowanej przez spółkę jednej z wielu inicjatyw w ramach II etapu Planu Naprawczego.

– Wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ponadto, wyniki te nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów – podała Trakcja w komunikacie giełdowym.

Ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 15 września 2021 roku.