Torpol wypłaci ponad 48 mln zł dywidendy za 2023 r.

Torpol wypłaci ponad 48 mln zł dywidendy za 2023 r.

Rada Nadzorcza spółki Torpol po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i Grupy Kapitałowej pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku netto za 2023 rok. Akcjonariusze otrzymają ponad połowę wypracowanego zysku za 2023 r.

W poniedziałek, 13 maja 2024 roku zarząd Torpolu podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto spółki za rok obrotowy 2023 i w tym samym dniu wystąpił z wnioskiem na posiedzeniu Rady Nadzorczej o dokonanie oceny przez proponowanego podziału zysku netto.

Zarząd spółki rekomendował, aby zysk za rok obrotowy 2023 w wysokości 96 650 491,93 zł przeznaczyć na:

  • wypłatę dywidendy w wysokości 48 466 700,00 zł tj. 2,11 zł na akcję,
  • zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 800 000 zł,
  •  zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 47 383 791,93 zł

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 30 sierpnia 2024 roku.

Przypomnijmy, że zarząd spółki nie rekomendował wypłaty dywidendy  za rok obrotowy 2022. Poprzednia wypłata dywidendy miała miejsce w lipcu 2022 r. Spółka wypłaciła wówczas akcjonariuszom 68,91 mln zł, tj. 3 zł na akcję, za zysk wypracowany w roku obrotowym 2021.