Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2019 rok

263 wnioski o wszczęcie postępowania oraz 184 inne zgłoszenia trafiły w 2019 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei. 30% postępowań dotyczyło odwołań od wezwań do zapłaty wystawionych z powodu braku ważnego biletu, 24% odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie pociągu, a 19% zwrotu należności za niewykorzystane bilety. Rzecznik Praw Pasażera Kolei opublikował sprawozdanie z działalności za poprzedni rok.

W sprawozdaniu znajdują się dane statystyczne, kategorie spraw najczęściej będących przedmiotem postępowań polubownych, informacje na temat czasu trwania postępowań oraz procentu spraw zakończonych uzgodnieniem akceptowalnego dla stron rozwiązania. Do sprawozdania zostały dodane zalecenia dotyczące najczęściej powtarzających się problemów.

Postępowanie prowadzone przez Rzecznika w 2019 roku trwało średnio 39 dni. Uzgodnieniem akceptowalnego rozwiązania zakończyło się 64% postępowań.

W niemal 11% spraw Rzecznik musiał odmówić rozpatrzenia sporu. Najczęstszą przyczyną odmowy był brak wcześniejszego kontaktu pasażera z przewoźnikiem. Rzecznik może prowadzić postępowanie jedynie wówczas, gdy podróżny wcześniej podejmie próbę rozwiązania sporu poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą.

Część problemów, z którymi styka się Rzecznik, ma charakter powtarzalny. Aby w przyszłości możliwe było uniknięcie powstawania sporów w podobnych sprawach Rzecznik Praw Pasażera Kolei przygotował również zalecenia. Dotyczą one postępowania przedsiębiorców oraz pasażerów i w tym roku związane są m.in. ze sposobem rozpatrywania reklamacji oraz obowiązkiem weryfikacji danych podczas zakupu biletów.

Sprawozdaniem i zalecenia opublikowane zostały na stornie internetowej RPPK.