Spotkanie z branżą kolejową na Forum dialogu technicznego CPK

Spotkanie z branżą kolejową na Forum dialogu technicznego CPK

Pierwsze spotkanie w ramach Forum dialogu technicznego CPK z branżą kolejową odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W wydarzeniu, zorganizowanym z inicjatywy wiceministra Macieja Laska, wzięli udział przedstawiciele kluczowych podmiotów związanych z koleją w naszym kraju oraz administracji rządowej. Uczestnicy dyskutowali nad wyzwaniami przed, którymi stoi branża w kontekście realizowanej koncepcji CPK.

W poruszanych tematach pojawiły się m.in. wyzwania związane z projektem Kolei Dużych Prędkości zarówno w obszarach technicznych (nawierzchnia i obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjna i system zasilania, system kontroli jazdy pociągów i sterowania ruchem) jak i funkcjonalnych (związanych np. z projektowaniem, budową, certyfikacją eksploatacją oraz w zakresie przygotowania kadr).

Kolej Dużych Prędkości

Podczas dyskusji potwierdzono, że realizacja Kolei Dużych Prędkości (KDP) w ramach CPK jest nie tylko technicznym i technologicznym wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą stworzenia dla społeczeństwa możliwości na dynamiczne przemieszczanie się koleją w Polsce i Europie, a dla firm na aktywne uczestnictwo w projektach, które są w centrum zainteresowania polityki transportowej Unii Europejskiej. Jednoznacznie daje to nie tylko bezpośrednie korzyści ekonomiczne, ale również strategiczną platformę do dalszego rozwoju i integracji z europejskim rynkiem transportowym. Udział w projekcie KDP CPK umożliwia firmom wykazanie się na międzynarodowej arenie, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

Prace nad KDP otwierają przed firmami szansę na rozwój poprzez wymagające projekty, które mogą przyspieszyć transfer wiedzy i technologii. Jest to również okazja do stworzenia nowych miejsc pracy i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla całej gospodarki. Dlatego tak istotnym jest, aby przedsięwzięcie to było realizowane wspólnie poprzez budowanie relacji inwestora (CPK) z polskimi firmami i instytucjami naukowymi – wskazał Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Wnioski po Forum dialogu technicznego CPK

Odpowiednio wczesne i skoordynowane w ramach „Forum dialogu technicznego CPK” zaangażowanie wszystkich stron procesu i rozpoczęcie przygotowań pozwoli na zachowanie jednolitości parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty, wdrożenie niezbędnych technologii przez producentów materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy linii kolejowych oraz skoordynowanie rozwiązań projektowych z możliwościami firm budowlanych.

W wyniku dyskusji widzimy, że Forum dialogu technicznego CPK to odpowiednia platforma do przeprowadzania często niełatwych rozmów na tematy, które wprost dotyczą podmiotów zaangażowanych w rozwój infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Tylko poprzez wspólne działania domeny publicznej i branżowej możemy osiągać zakładane cele. Cieszę się, że zapoczątkowaliśmy prawdziwy dialog CPK wraz z branżą i światem nauki. Liczę, że współpraca ta doprowadzi do wypracowania wspólnych optymalnych rozwiązań w ramach realizacji KDP w Polsce. W ten sposób osiągniemy sukces transportowy, gospodarczy i rozwojowy także w obszarze rozwoju nowych kompetencji – powiedział Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Sekretarz Stanu w MFiPR na zakończenie pierwszego spotkania „Forum dialogu technicznego CPK.

W Forum wzięli udział także przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który odpowiada za transport kolejowy.