SOK uczestniczyła w działaniach pod kryptonimem „Aktywna Tarcza”

SOK uczestniczyła w działaniach pod kryptonimem „Aktywna Tarcza”

W przedsięwzięciu po raz pierwszy jako pełnoprawny członek organizacji RAILPOL uczestniczyła Straż Ochrony Kolei. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych oraz wspólnie walczyć z przestępczością na kolei, członkowie Grupy Roboczej RAILPOL ds. Zwalczania Terroryzmu przygotowali dwudniowe skoordynowane działania, które przeprowadzono 10 i 11 stycznia 2023 r. na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL.

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa na obszarze kolejowym Straż Ochrony Kolei, Policja i Straż Graniczna połączyły siły. Przedsięwzięcie pod kryptonimem „Aktywna Tarcza” realizowane było przez mundurowych przede wszystkim na stacjach, dworcach i szlakach kolejowych, a także w pociągach pasażerskich. Działania polegały na zapobieganiu i wykrywaniu zjawisk kryminalnych oraz kontroli osób przemieszczających się w transporcie kolejowym, pod kątem legalności pobytu na terytorium RP, a także kontrolę przepisów porządkowych.

Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania mogące wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak zachowania agresywne, antyspołeczne, zakłócanie ładu i porządku publicznego, wandalizm, dewastacje mienia kolejowego, posiadanie i zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających, pozostawiony bagaż bez opieki, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże przesyłek wagonowych.

Na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej w międzynarodową akcję zaangażowanych było łącznie 6351 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Przez dwa dni mundurowi objęli ochroną 2420 stacji i dworców kolejowych oraz zabezpieczono 522 pociągi pasażerskie.

W wyniku działań polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju wylegitymowano 2769 osób, nałożono 360 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, skierowano do sądów 31 wniosków o ukaranie, ujawniono 131 osób z kartoteką kryminalną i 33 osoby poszukiwane oraz 5 osób, które nielegalnie przebywały na terytorium RP.

Prowadzone wspólne działania służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne wzmacniają współpracę krajową i międzynarodową, a także przynoszą wymierne, korzyści w postaci osiągniętych rezultatów.