PPM-T ponownie szuka prezesa

PPM-T ponownie szuka prezesa

Rada Nadzorcza spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe ogłosiła ponowne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, była zatrudniona co najmniej przez 5 lat na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie w branży kolejowej.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” w terminie do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia zostaną otwarte 13 lutego 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki PPM-T  w Gdańsku lub w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe  w Warszawie lub w formie wideokonferencji  w terminie do dnia 10 marca listopada 2022 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa,  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki oraz wiedzę w zakresie innych zagadnień, których znajomość wymagana jest na stanowisku, na które kandydat aplikuje, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PPM-T.

Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki zostało ogłoszone po tym jak Artur Szumisz został powołany na prezesa Trakcji.

Obecnie spółka ma zarząd dwuosobowy w składzie Beata Bednarczyk oraz Sławomir Kopański.