Siemens Mobility z certyfikatem ECM na utrzymanie lokomotyw

Siemens Mobility z certyfikatem ECM na utrzymanie lokomotyw

Od 2009 r. zespół serwisowy Siemens Mobility realizuje działania utrzymaniowo-naprawcze dla lokomotyw Siemensa jeżdżących po polskich torach. Liczący 50 osób zespół działa w trzech lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu oraz w Katowicach. Serwisuje zarówno pojazdy z rodziny Eurosprinter, a także najnowocześniejsze lokomotywy w Europie – Vectrony, których ponad 60 znajduje się w rękach polskich przewoźników, a kilkaset codziennie wjeżdża na tory zarządzane przez PKP PLK.

Wraz z implementacją przez Polskę IV pakietu kolejowego, wdrożono postanowienia dyrektywy UE 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzenia UE 2019/779 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Te akty prawne nałożyły obowiązek certyfikacji dla wszystkich podmiotów, które zajmują się utrzymaniem pojazdów kolejowych i na wszystkie typy pojazdów włącznie z lokomotywami do czerwca 2022 roku. poprzez uzyskanie certyfikatu ECM (Enitity in Charge of Maintanance).

Podmiot zajmujący się utrzymaniem musi posiadać wdrożony system zarządzania utrzymaniem (MMS), obejmujący zestaw procedur i instrukcji, minimalizujących ryzyka związane z utrzymaniem i zapewniających bezpieczny stan techniczny pojazdu poruszającego się po sieci kolejowej. Podmiot musi także gwarantować, że pojazdy są serwisowane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym także TSI.

Polski oddział Siemens Mobility jako pierwszy z producentów taboru działających na polskim rynku uzyskał certyfikat ECM. Wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat obowiązuje przez 3 lata.

– Audytorzy UTK docenili wysoką jakość zrealizowanych wdrożeń procesów ECM i używanych narzędzi informatycznych i potwierdzili nasze pełne kwalifikacje dla funkcji od I do IV bez żadnych zastrzeżeń. Proces certyfikacji trwał kilka miesięcy i obejmował wiele etapów, wymagających Identyfikacji procesów, elementów krytycznych dla bezpieczeństwa oraz wdrożenia procedur angażujących pracowników z wielu obszarów – powiedział Piotr Kotowski, Pełnomocnik ds. Jakości i Koordynator ECM w Siemens Mobility Sp. z o.o.

Siemens Mobility rozpoczął już realizację istniejących kontraktów serwisowych jako certyfikowany podmiot ECM.

– Dbałość o bezpieczeństwo jest stałym elementem naszej kultury pracy, a certyfikat ECM jest tego doskonałym potwierdzeniem i gwarancją odpowiedniej jakości. Aktualnie jesteśmy wpisani do rejestru kolejowego jako ECM odpowiedzialny za utrzymanie kilkunastu lokomotyw Vectron dla firm CARGOUNIT, Laude Smart Intermodal oraz Lotos Kolej. Ta liczba w najbliższych latach zostanie rozszerzona o kilkadziesiąt dodatkowych lokomotyw Siemensa dostarczanych na polski rynek – dodał Piotr Haremza, Dyrektor Pionu Serwisu w Siemens Mobility Sp. z o.o.