Seria unieważnień przetargów spółki CPK

Seria unieważnień przetargów spółki CPK

W pierwszych dniach lutego spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła trzy przetargi dotyczące swojej dotychczasowej działalności. Obecnie wszystkie te przetargi zostały unieważnione.

Pod koniec stycznia 2024 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o planowanym wszczęciu postępowań mających na celu weryfikację i ocenę dotychczasowej działalności. 9 lutego na platformie zakupowej CPK pojawiły się trzy przetargi.

Audyt dotychczasowej działalności Spółki CPK w obszarze kadrowym. Benchmark poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia

Badanie miało na celu analizę efektywności struktury spółki oraz warunków zatrudnienia pracowników, doradców i współpracowników w ramach umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz kontraktów B2B.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 234 540 zł brutto oraz 460 020 zł brutto. Ostatniego dnia lutego spółka poinformowała, że wskutek negocjacji za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Nova Praxis z Krakowa w wysokości 413 280 zł brutto.

Jednakże, w sobotę, 2 marca postępowanie zostało unieważnione. Dlaczego?

W trosce o najwyższe standardy etyczne i w związku z identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów, spółka CPK zdecydowała o unieważnieniu postępowania przetargowego związanego z audytem poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń – tłumaczy zamawiający.

Spółka CPK informuje również, że w najbliższym czasie planuje ponowne otwarcie postępowania przetargowego w tym obszarze.

Audyt w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów Spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej (w zakresie linii kolejowych tzw. „Y”)

Audyt miał przede wszystkim na celu weryfikację zakresów inwestycji, harmonogramów wraz ze wskazaniem priorytetów inwestycyjnych, a także analizę stanu zaawansowania projektów i decyzji formalno-administracyjnych, modelu finansowania oraz szacowanych nakładów inwestycyjnych.

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty w przedziale od 387 450 do 1 211 550 zł brutto. Cena stanowiła 60 pkt kryterium oceny ofert. Pozostałe punkty oferenci otrzymaliby za:

  • doświadczenie eksperta ds. harmonogramowania w zakresie inwestycji lotniskowych – 15 pkt
  • doświadczenie eksperta ds. harmonogramowania w zakresie inwestycji kolejowych – 15 pkt
  • doświadczenie eksperta ds. analizy ryzyka – 10 pkt

Ku zaskoczeniu wielu ekspertów, spółka wybrała ofertę konsorcjum warszawskich firm jako najkorzystniejszą. Niestety, wykonawca otrzymał 0 punktów za brak dostarczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych. Warto zaznaczyć, że żaden z trzech wykonawców nie przedstawił ekspertów ani w zakresie inwestycji lotniskowych, ani kolejowych.

Na szczęście, presja opinii publicznej spowodowała unieważnienie tego postępowania przez spółkę.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości audytu obejmującego weryfikację i ocenę harmonogramów spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej (w zakresie linii kolejowych tzw. „Y”) Zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego w tej sprawie bez podania przyczyny – czytamy w komunikacie spółki.

Jednocześnie spółka poinformowała, że procedura zakupowa nie zostanie powtórzona w identycznej formie.

Zamiast tego zakresy podlegające audytowi w ramach postępowania na harmonogramy zostaną podzielone i następnie włączone w zakres prowadzonych już postępowań na audytorów w obszarze projektowym – dla części kolejowej i lotniskowej. Takie rozwiązanie powinno pozwolić zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wymagane doświadczenie i umiejętności audytorów, których zadaniem będzie weryfikacja i ocena harmonogramów CPK – tłumaczy spółka.

Audyt dotychczasowej działalności Spółki CPK w zakresie realizacji Programu Społeczno-Gospodarczego.

Przedmiotem zamówienia było sporządzenie raportu, w którym miały być przedstawione wyniki analizy i weryfikacji, ocena, wnioski oraz rekomendacje dotyczące dotychczasowej działalności Spółki w zakresie realizacji PSG. Dodatkowo, raport miał zawierać wyniki analizy porównawczej (tzw. benchmark) praktyk realizacji Programów Społeczno-Gospodarczych lub innych programów społecznych/CSR w ramach realizacji projektów/programów inwestycyjnych w Polsce i Unii Europejskiej.

W przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertę w wysokości 1 547 340 zł brutto złożyła firma Deloitte Advisory.

29 lutego 2024 r. zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W oczekiwaniu na oferty

Oprócz wspomnianych trzech postępowań, spółka Centralny Port Komunikacyjny prowadzi także przetargi dotyczące:

  • audytu dotychczasowej działalności spółki w obszarze projektowym w części kolejowej (termin składania ofert 27-03-2024)
  • audytu dotychczasowej działalności spółki w obszarze finansowym (termin składania ofert 22-03-2024)
  • audytu w części lotniskowej spółki Centralny Port Komunikacyjny (termin składania ofert 02-04-2024)
  • audytu dotychczasowej działalności spółki w obszarze projektowym w części dotyczącej pozostałych projektów (nie lotniskowych i nie kolejowych) i przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu CPK (02-04-2024)
  • audytu działalności spółki w zakresie działań marketingowych i PR (termin składania ofert 02-04-2024)