Rewolucja w szkoleniu maszynistów. Krótsza droga do świadectwa

Rewolucja w szkoleniu maszynistów. Krótsza droga do świadectwa

Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty. Znacznie zmniejszono liczbę godzin przypadających na poszczególne moduły szkolenia.

W ocenie Ministra Infrastruktury celem nowelizacji rozporządzenia jest optymalizacja systemu szkolenia kandydatów na maszynistów, posiadających już licencję maszynisty i ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty.

Szkolenie praktyczne

Zmniejszono liczbę godzin szkolenia praktycznego w module „praca przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego” we wszystkich kategoriach i podkategoriach świadectwa maszynisty.

Ministerstwo zmianę uzasadniało faktem, że do systemu kolejowego w znacznej skali jest wprowadzany nowy lub modernizowany już funkcjonujący tabor trakcyjny, który charakteryzuje się budową modułową i sterowaniem z wykorzystaniem elektronicznych systemów sterowania i diagnostyki.

Przy jednoczesnym procesie wycofywania z użytku lokomotyw starego typu, nowe i zmodernizowane pojazdy są utrzymywane i serwisowane przez wyspecjalizowane serwisy producenckie – argumentowano.

Godzina szkolenia jest równa 60 min.

Szkolenie teoretyczne

Dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A1, A4, B1, B2, w zakresie szkolenia teoretycznego dotyczącego pojazdu kolejowego, zmniejszono czas wykładów o 30 godzin, a zajęć praktycznych o 2 godziny. W zakresie szkolenia teoretycznego dotyczącego infrastruktury kolejowej zmniejszono liczbę zajęć praktycznych o 32 godziny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę podkategorie świadectwa maszynisty: A2, A3, A5, to w zakresie szkolenia dotyczącego pojazdu kolejowego, czas szkolenia teoretycznego zmniejszono o 27 godzin oraz szkolenia praktycznego o 33 godziny. W zakresie szkolenia dotyczącego infrastruktury kolejowej zmiana dotyczy wszystkich tematów przez zmniejszenie czasu szkolenia teoretycznego o 39 godzin oraz zwiększenie czasu szkolenia praktycznego o 11 godz.

Godzina wykładów jest równa 45 min, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 min.

Prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem

Dla podkategorii A1, A2, A3, A4 i A5 zmniejszono czas szkolenia odpowiednio o 360, 340, 340, 360 i 340 godzin, dla kategorii B (B1+B2), B1 i B2 zmniejszono czas szkolenia odpowiednio o 360, 720 i 720 godzin.

Dla podkategorii A1(A4) + B czas szkolenia podczas pracy manewrowej potrwa o 40 godzin mniej, a w ruchu towarowym oraz w ruchu pasażerskim o 310 godzin mniej.

Dla podkategorii A1(A4)+B1 zmniejszono czas szkolenia podczas pracy manewrowej o 40 godzin oraz o 620 godzin w ruchu pasażerskim.

Dla podkategorii A1(A4)+B2 zmniejszono czas szkolenia podczas pracy manewrowej o 40 godzin oraz o 620 godzin w ruchu towarowym.

Godzina prowadzenia pojazdu kolejowego jest równa 60 min.

Szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego

Podpisane rozporządzenie dopuszcza zwolnienie kandydata na maszynistę, który przeszedł szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego, z obowiązku przejścia szkolenia pod nadzorem, przy zachowaniu następujących warunków:

  • odbycie 1 godziny szkolenia z użyciem symulatora pojazdu kolejowego uznaje się za równoznaczne z odbyciem 5 godzin szkolenia pod nadzorem
  • liczba godzin szkolenia pod nadzorem, z której kandydat na maszynistę może być zwolniony, nie może przekroczyć 50 godzin;
  • szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego przeprowadzono po zrealizowaniu przez kandydata na maszynistę co najmniej 50% liczby godzin szkolenia pod nadzorem

Do szkoleń kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą stosowane przepisy podpisanego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.