Rada Nadzorcza PKP Cargo ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza PKP Cargo ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członków zarządu przewoźnika. Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 7 grudnia 2021

Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. handlowych, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. operacyjnych. Jest to następstwo odwołania 18 października niemal całego zarządu spółki. Wówczas ze stanowiskami pożegnali się: Czesław Warsewicz – prezes zarządu, Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych, Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych oraz Piotr Wasaty – członek zarządu ds. handlowych.

Jak zaznacza RN PKP Cargo, postępowanie kwalifikacyjne na wskazane stanowiska obejmuje obecną (upływającą) kadencję i kadencję następną.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo dokonywana będzie ocena:

bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata, tj.:

 • wiedzy z zakresu działalności PKP CARGO S.A. (dalej: Spółka”);
 • znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 • doświadczenia w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki;
 • ogólnej znajomości prawa pracy;
 • wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi;
 • umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
 • umiejętności przywódczych;
 • umiejętności budowania kultury współpracy;
 • nastawiania na osiąganie wyznaczonych celów;
 • zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
 • umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
 • otwartości na uczenie się i rozwój innych;
 • profilu wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji;
 • znajomości j. obcego. (j. angielski – preferowany, j. niemiecki, j. rosyjski);

Do zgłoszenia kandydat na prezesa zarządu PKP Cargo musi dołączyć oświadczenia o:

 • posiadaniu wykształcenia wyższego;
 • co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerski, etc.;
 • posiadaniu co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej;
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Od kandydatów na członków zarządu wymagania są zbliżone.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na którekolwiek z ww. stanowisk zobowiązane są do  przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres e-mail: [email protected].

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 7 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).  Otwarcie zgłoszeń nastąpi 7 grudnia 2021 roku o godzinie 15:30.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone Radę Nadzorczą PKP Cargo w terminach od 13 do 20 grudnia 2021 roku za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie spółki w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym
kandydatowi. Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mogą się odbyć w terminach od 3 do 5 stycznia 2022 roku za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie w miejscu wskazanym przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP Cargo. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dopuszczeni do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani telefonicznie.

Do czasu powołania nowego zarządu, pełniącym obowiązki prezesa jest Władysław Szczepkowski. Dwu osobowy zarząd uzupełnia Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.