Prezes UTK przypomina zasady składania wniosków o przyznanie otwartego dostępu

Prezes UTK przypomina zasady składania wniosków o przyznanie otwartego dostępu

Regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina zasady składania wniosków o przyznanie otwartego dostępu.

Jeśli planowana nowa usługa przewozu osób spełnia wszystkie przesłanki zawarte w definicji określonej w rozporządzeniu 2018/17951 to należy ją traktować jako nowe kolejowe przewozy pasażerskie. Wówczas zastosowanie znajduje odpowiednia procedura określona w przepisach unijnych. Aby Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne, aplikant2 powinien złożyć odpowiednie powiadomienie. Otrzymane powiadomienie zawierające informacje na temat podstawowej specyfikacji planowanej nowej usługi, Prezes UTK publikuje na swojej stronie internetowej. Informacja o wpływie wniosku jest następnie przekazywana podmiotom uprawnionym, którym przysługuje prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

Formularz powiadomienia

Na stronie internetowej dostępny jest standardowy formularz powiadomienia do wypełnienia i przedłożenia przez wnioskodawcę. Aplikant zamieszcza w nim podstawowe informacje dotyczące nowej usługi.

Jeśli okaże się, że w złożonym powiadomieniu występują braki o charakterze formalnym lub merytorycznym, niezbędne jest wezwanie aplikanta do przedstawienia skorygowanych informacji zawartych w powiadomieniu. Wnioskodawca ma następnie 10 dni roboczych na przedstawienie skorygowanej wersji powiadomienia lub złożenie stosownego oświadczenia. Dopiero po uzupełnieniu braków organ regulacyjny przystępuje do kolejnych czynności formalnych.

Forma elektroniczna

Kanałem komunikacji pomiędzy organem regulacyjnym a podmiotem zainteresowanym wykonywaniem nowych kolejowych przewozów pasażerskich powinna być forma elektroniczna  (wg rozporządzenia 2018/1795). Rekomendowanym sposobem komunikacji jest wniesienie powiadomienia wraz z niezbędnymi załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP (skrytka ePUAP Urzędu Transportu Kolejowego: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP).

Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej powinna być podpisana elektronicznie przez:

  • osobę lub osoby występujące w imieniu podmiotu, posiadające ustawowe umocowanie do występowania w jego imieniu lub legitymujące się odpowiednim dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby uprawnione do wydania takiego dokumentu (np. w przypadku organizatora publicznego transportu zbiorowego);
  • osobę lub osoby występujące w imieniu spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych3 (lub jej odpowiednika w przypadku podmiotów z siedzibą zagranicą), których umocowanie wynika z treści informacji dotyczącej danego podmiotu zawartej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub jego odpowiednika), zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji, lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do wydania takiego dokumentu w imieniu spółki.

Dokument pełnomocnictwa powinien być aktualny w momencie jego przedłożenia. Niezbędne jest także dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu Prezesowi UTK.

Forma papierowa

Nowością, jaką przewidział unijny prawodawca w zakresie formy składania powiadomienia, jest dopuszczenie możliwości skorzystania z formy papierowej, która może zostać uznana przez organ regulacyjny za dopuszczalną jedynie w uzasadnionych przypadkach. Prezes UTK indywidualnie ocenia każdy przypadek złożenia powiadomienia w formie papierowej, w tym również odnosi się do przedstawionego przez aplikanta uzasadnienia dokonania czynności w takiej formie. Następnie może zgodzić się lub odmówić przyjęcia powiadomienia w formie papierowej.

Ochrona poufności informacji wskazanych w powiadomieniu

Część informacji przekazywanych organowi regulacyjnemu przez aplikanta w powiadomieniu, z uwagi na ich szczególny walor gospodarczy, ekonomiczny lub prawny, nie powinna być udostępniana podmiotom trzecim. Przez podmioty trzecie należy w tym przypadku rozumieć wszystkie inne podmioty oprócz samego aplikanta oraz organu regulacyjnego prowadzącego postępowanie.

W celu zachowania przez organ regulacyjny poufności informacji, przekazując powiadomienie aplikanci powinni:

  • poinformować, że w przekazywanych materiałach znajdują się informacje, które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim;
  • wskazać rodzaj informacji, jakie nie powinny zostać udostępnione podmiotom trzecim, wraz z ich wyraźnym oznaczeniem w przekazanej dokumentacji;
  • obok wersji niejawnej, zastrzeżonej dla organu regulacyjnego, a także sądów w przypadku wyczerpania administracyjnego toku postępowania, przedstawić samodzielnie opracowaną wersję jawną powiadomienia;
  • przedstawić uzasadnienie dla przyjętego stanowiska.

Prezes UTK ocenia zasadność przyjętego przez aplikanta stanowiska w zakresie nieujawniania wskazanych informacji ze względu na ich poufny charakter. W wyniku przeprowadzanej oceny organ regulacyjny może stwierdzić, że stanowisko prezentowane przez aplikanta w części lub w całości zasługuje na uwzględnienie bądź nie.

Termin

Analizując wniosek o otwarty dostęp, Prezes UTK musi przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności, aby stwierdzić, czy nowe kolejowe połączenie pasażerskie stanowi zagrożenie dla umów o świadczenie usług publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE4 zamiar uruchomienia nowych kolejowych przewozów pasażerskich należy zgłosić w terminie 18 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy, do którego odnosi się powiadomienie.

Po wydaniu decyzji dotyczącej otwartego dostępu rozpoczyna się proces opracowywania przez zarządcę infrastruktury rozkładu jazdy pociągów, w ramach których zawierane są umowy o przydzielenie oraz wykorzystanie zdolności przepustowej.

Opłata skarbowa

Aplikant ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – od momentu złożenia wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, tj. o przeprowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej przyznania otwartego dostępu i wydanie decyzji w sprawie.

Opłata skarbowa może zostać uiszczona poprzez wpłatę:

  • w kasie właściwego organu podatkowego;
  • na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.