Prezes UTK określił warunki wykorzystania zdolności przepustowej na sieci PKP PLK dla dwóch przewoźników pasażerskich

Prezes UTK określił warunki wykorzystania zdolności przepustowej na sieci PKP PLK dla dwóch przewoźników pasażerskich

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje zastępujące umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej pomiędzy PKP PLK a PKP Intercity oraz pomiędzy PKP PLK  a Polregio. Obie decyzje w dużej mierze dotyczyły uregulowania kwestii związanych z funkcjonowaniem komunikacji zastępczej.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, jeśli aplikant i zarządca nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, Prezes UTK, na wniosek aplikanta lub zarządcy, wydaje decyzję w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje tę umowę. Prezes UTK określa w takiej decyzji warunki umowy ustalone przez strony oraz dokonuje rozstrzygnięć w tych częściach, w których strony nie doszły do porozumienia. Jeśli strony zdecydują się zawrzeć umowę, decyzja Prezesa UTK wygaśnie.

Decyzja kierowana do PKP PLK i Polregio rozstrzygała o rozbieżnościach związanych z komunikacją zastępczą, natomiast w przypadku PKP Intercity i PKP PLK, Prezes UTK oprócz kwestii dotyczących komunikacji zastępczej, dokonał kilkunastu innych rozstrzygnięć, które były sporne pomiędzy stronami. W kwestii zwrotu kosztów związanych z komunikacją zastępczą, Prezes UTK m.in. rozszerzył w odniesieniu do propozycji zarządcy katalog innych kosztów związanych z ograniczeniami w dostępie do infrastruktury, których zwrotu może domagać się przewoźnik na podstawie odrębnego porozumienia. Chodzi tu o koszty m.in. dodatkowej obsługi rewidenckiej i manewrowej a także o inne koszty związane z obsługą pasażerów. Prezes UTK przychylił się jednak do stanowiska PKP PLK, zgodnie z którym zwrot tych kosztów może nastąpić w przypadku pozyskania przez zarządcę finansowania na ten cel.

Pozostałe rozstrzygnięcia zapadłe w decyzji wydanej na rzecz PKP PLK i PKP Intercity dotyczyły m.in. podniesienia kar za wygłaszanie błędnych komunikatów głosowych i wizualnych przez zarządcę. Prezes UTK rozstrzygnął również spór dotyczący rozliczania kosztów za ściąganie taboru przewoźników w celu udrożnienia szlaku kolejowego, a także określił termin na składanie przez przewoźnika reklamacji na wpisy zarządcy, rejestrujące przejazdy pociągów w SEPE (Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej). Przychylił się także do wniosku przewoźnika o wprowadzenie zapisu zakładającego możliwość zastosowania kary finansowej w przypadku nieusunięcia przez zarządcę stwierdzonych nieprawidłowości w stanie infrastruktury szlakowej.