Pracownicy PKP Intercity będą nadal otrzymywać gratyfikacje

Pracownicy PKP Intercity będą nadal otrzymywać gratyfikacje

PKP Intercity wypłaci wszystkim pracownikom cztery gratyfikacje: w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2024 r., w kwotach po 650 zł brutto. Takie ustalenia wypracowano podczas wtorkowych rozmów zarządu spółki z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników przewoźnika.

W trakcie spotkania zarząd podziękował pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie, wskazał też obecne bolączki PKP Intercity wymagające pilnej poprawy. W trakcie rozmów zarząd zobowiązał się do starań na rzecz przyszłego intensywnego rozwoju spółki.

Jak czytamy w protokole ze spotkania, przedstawiciele spółki zaproponowali kontynuację comiesięcznej wypłaty 500 zł do września, kiedy to oczekiwane jest znaczne zwiększenie przychodów, wynikające z podejmowanych działań zarządu, co pozwoli sfinansować wzrost wynagrodzeń.

Zarząd wyraził także nadzieję na porozumienie w kwestii uproszczenia obecnego systemu wynagradzania, dzięki czemu możliwe byłoby ustalenie jasnych reguł przyszłych podwyżek systemowych.

Przedstawiciele strony społecznej uznali kwotę 500 zł za zbyt niską, proponując kwotę 700 zł.

Ostatecznie ustalono, że spółka wypłaci wszystkim pracownikom zakładów i centrali spółki cztery gratyfikacje: w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (do 10 dnia każdego z tych miesięcy) 2024 r., w kwotach po 650 zł brutto, proporcjonalnie do indywidualnego wymiaru etatu na pierwszy dzień każdego z miesięcy, w którym następuje wypłata.

Gratyfikacji nie otrzymają pracownicy:

  • będący na pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje wypłata, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych;
  • którym pracodawca do dnia wypłaty złożył albo wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub którzy przed tym terminem złożyli pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę albo zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, chyba że przyczyną wypowiedzenia albo zawarcia porozumienia jest odejście pracownika na emeryturę albo rentę.

Łączna wypłata gratyfikacji dla pracownika ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełny etat.

Strony ustaliły, że prowadzony dialog społeczny pozostaje zawieszony do końca września 2024 r. Strony zobowiązują się do uzgodnienia założeń do zmian systemu wynagradzania do końca września 2024 r.

Przypomnijmy, że na początku marca 2024 r. przedstawiciele PKP Intercity oraz 11 organizacji związkowych reprezentujących pracowników spółki podpisali porozumienie dotyczące wypłaty trzech gratyfikacji. Do rozmów dotyczących systemowych podwyżek strony miały wrócić w maju. Jak widać, dzisiejsze spotkanie przesunęło ten czas na wrzesień.