Ponowny wybór wykonawcy nowego systemu zarządzania rozkładem jazdy PKP Intercity

Ponowny wybór wykonawcy nowego systemu zarządzania rozkładem jazdy PKP Intercity

Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej, PKP Intercity musiało unieważnić pierwotny wybór i ponownie wybrać firmę , która wdroży przewoźnikowi nowy system zarządzania rozkładem jazdy.

Na początku lutego 2023 r. informowaliśmy, że PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup systemu planowania i obsługi rozkładu jazdy. Najkorzystniejszą ofertę, złożyła spółka PKP Informatyka.

Z wyborem nie zgodziła się spółka S&T Polska Services, która wniosła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, w którym zarzuciła przewoźnikowi m.in.:

  1. zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy PKP Informatyka Sp. z o.o. (dalej jako „Wykonawca PKP”) ze względu na to, że w wyniku zmierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym Postępowaniu, ewentualnie ze względu na to, że w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa Wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym Postępowaniu,
  2. zaniechanie wezwania Wykonawcy PKP do uzupełnienia dokumentu JEDZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (uzupełnionych) dostaw – w związku z tym, że pozycja referencyjna dot. oprogramowania BILKOM, określona w części IV sekcji C pkt 1b JEDZ (wykaz dostaw) – nie potwierdza spełnienia warunku udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
  3. zaniechanie wezwania Wykonawców PKP Informatyka Sp. z o. o. oraz Infomex Sp. z o.o. (dalej jako „Infomex”) do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia cen, zaoferowanych przez ww. wykonawców w ramach aukcji elektronicznej z dnia 14.12.2022 r., a w konsekwencji:
  4. dokonanie wadliwego wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę PKP z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Pod koniec lutego  Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy, wydała wyrok, w którym umorzyła postępowanie w zakresie wykluczenia z postępowania spółki PKP Informatyka, oddaliła odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego w ust. 2 powyżej oraz uwzględniła odwołanie S&T Polska Services i w konsekwencji nakazała przewoźnikowi w szczególności unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu 2 lutego 2023 r . oraz wezwanie wykonawców PKP Informatyka oraz Infomex Sp. o. o. do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia cen zaoferowanych  w ramach aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2022 r.

Jak czytamy w zawiadomieniu, w ramach czynności nakazanych wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 lutego 2023 r. zamawiający unieważnił w dniu 14 marca 2023r. czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną na początku lutego, dokonał ponownej czynności oceny i badania ofert w wyniku, którego wezwał wykonawców PKP Informatyka  oraz Infomex do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanych w ramach aukcji elektronicznej cen.

Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli stosowne wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wystarczające i potwierdzające, że zaoferowane przez ww. Wykonawców w ramach aukcji elektronicznej ceny są realne, a przedmiotowe zamówienie za wskazane ceny może zostać rzetelnie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zrealizowane – poinformowało PKP Intercity.

Przewoźnik ponownie ocenił oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie jedynego kryterium oceny ofert (cena), z uwzględnieniem cen zaoferowanych podczas aukcji elektronicznej i przyznał następującą liczbę punktów:

WykonawcaCena oferty po aukcji (zł brutto)Punktacja
S&T Services Polska12 963 232,8359,01 pkt
Infomex7 649 996,66100,00 pkt
PKP Informatyka7 649 996,65100,00 pkt

Jak wynika z powyższych danych oferta złożona przez wykonawcę PKP Informatyka Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa jest ofertą z najniższą ceną, a tym samym należy uznać taką ofertę, zgodnie z dyspozycją art. 239 ust. 2 ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą – tłumaczy wybór PKP Intercity.

Przypomnijmy, że zamówienie zostało  zrealizowane podzielone na kilka etapów.

Etap I o analiza biznesowa, opracowanie dokumentacji: koncepcja rozwiązania, architektura rozwiązania logiczna i techniczna oraz koncepcja techniczna -nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap II to przygotowanie modułu komunikacyjnego z systemem SKRJ/Octopus –nie później niż 83 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap III to międzynarodowy Rozkład Jazdy (wraz z obsługą zarysu) i komunikacja z systemami zewnętrznymi –nie później niż 103 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap IV – tworzenie sieci krajowej, tworzenie rozkładu jazdy –nie później niż 125 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Etap V to budowa Modułu obiegowego wraz z komunikacją z modułem rozkładowym –nie później niż 165 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VI – tworzenie zamówień i komunikacja z systemem Octopus polegająca na wysyłaniu danych do WebService SKRJ oraz z innymi systemami wskazanymi w OPZ –nie później niż215 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VII – usługi Utrzymania – 52 tygodnie od dnia zakończenia ostatniego z Etapów.

Etap VIII –usługi Rozwoju- w trakcie każdego z Etapów z wyjątkiem Etapu I.