Ponad 60 mln ton ładunków przetransportowano w II kwartale 2021 r.

Ponad 60 mln ton ładunków przetransportowano w II kwartale 2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. przewieziono 60,1 mln ton ładunków, zaś praca przewozowa wyniosła 13,8 mld tonokilometrów. Najwięcej, bo 35,5% przetransportowano towarów z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wzrost przewiezionej masy – o blisko 2,9 mln ton nastąpił w grupie rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa.

W związku z pracami inwestycyjnymi na sieci kolejowej w Polsce wzrosło zapotrzebowanie na przewozy kruszyw: piasek, żwir, gliny. W tej grupie widoczny był bardzo duży wzrost przewozów (o 3,1 mln ton, co stanowi wzrost o 34,5% w stosunku do okresu styczeń-marzec 2021 r.).

Przewozy w największej grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny spadły w stosunku do I kwartału 2021 r., o 0,9 mln ton. Udział tej grupy w II kwartale wyniósł 35,5 % wg masy i 22,9% wg pracy przewozowej.

W przypadku grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa udział w przewozach stanowił odpowiednio 25,7% wg masy i 26,6% wg pracy przewozowej.

Udział trzeciej największej grupy tj. koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi wyniósł odpowiednio 11,9% wg masy i 18,2% wg pracy przewozowej. Jedną z podgrup w ramach tej grupy są produkty rafinacji ropy naftowej. Warto zauważyć, że wzrost przewozu tych produktów wyniósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 14,8% ( w skali półrocza 8,6%).

Natomiast spadek wystąpił w grupie chemikalia, produkty chemiczne i wyniósł on niecałe 4% (110 tys. ton) w porównaniu z I kwartałem 2021 r.

Grupa towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej kwalifikowane są ładunki intermodalne związane z towarami o charakterze konsumpcyjnym, stanowiła 9,6% wg masy i 12,8% wg pracy przewozowej.

– Wzrosty w wielu grupach towarów są odzwierciedleniem znacznie lepszej koniunktury w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku – dotyczy to zarówno sektora przemysłu, budownictwa, ale też zwiększonych potrzeb konsumpcyjnych. Kolej wspiera procesy logistyczne każdej z tych gałęzi. Jednym z przykładów jest branża automotive, której wyniki za II kwartał tego roku są wyższe o blisko 60% pod względem masy ładunków. Należy jednak pamiętać, co też pokazała pandemia, że zmiany w danej gałęzi przemysłu mogą być powodowane zmianą zapotrzebowania na wybrany rodzaj przewozów – podkreśla złożoność procesów transportowych dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.