Ponad 22 mln zł netto zysku Polregio w 2020 r.

Ponad 22 mln zł netto zysku Polregio w 2020 r.

Polregio opublikowało wyniki finansowe za 2020 r. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 22,875 mln zł wobec 29,37 mln zł zysku w 2019 r. i 50,93 mln zł zysku w 2018.

Finanse

Przychody netto ze sprzedaży w 2020 r. osiągnęły 1,455 mld zł. Największy udział w przychodach stanowiły dopłaty do przewozów, bilety oraz dofinansowanie w ramach pomocy z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1,45 mld zł a w 2019 r. były na poziomie 1,446 mld zł

– W 2020 r. spółka kontynuowała działania zmierzające do ograniczania kosztów prowadzenia dzielności przewozowej oraz dostosowania posiadanego potencjału do realizowanie zadań  – czytamy w sprawozdaniu zarządu z dzielności spółki.

W 2021 r. planuje osiągnąć wynik finansowy netto na poziomie 6,8 mln zł.

Wyniki przewozowe

W 2020 r. Polregio przewiozło 55,7 mln pasażerów wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 2,768 mld pasażerokolometrów. W porównaniu do 2019 r. przewieziono o 33,1 mniej pasażerów.

– Spadek liczby przewiezionych pasażerów determinowany był głownie sytuacją związaną z pojawieniem się COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu wprowadzonymi restrykcjami oraz ograniczeniami w poruszaniu się – informuje zarząd spółki.

Pracownicy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 6588 pracowników. W stosunku do  31 grudnia 2019 r. stan zatrudnienia zmniejszył się o 126 osób. Jak informuje Polregio zmniejszenie zatrudnienia wynikało głownie z naturalnego ruchu personelu w spółce. W 2020 r. więcej pracowników odeszła niż zostało zatrudnionych.

– Głównymi przyczynami odejść były emerytury. Dodatkowo od 1 kwietnia 2020 r. znacząco ograniczono w spółce proces rekrutacji pracowników – zaznacza zarząd Polregio.

Jak argumentuje to spółka, powodem takiej decyzji było ogłoszenie stanu pandemii przekładającej się na drastyczny spadek pasażerów. Dodatkowo  mniejsze zatrudnienie wynikało z trudności w rekrutacji pracowników (maszynista, rewident, kierownik pociągu) posiadających odpowiednie kwalifikacje.

W 2020 r. fundusz wynagrodzeń wyniósł 450,8 mln zł i był o 4,15 % wyższy niż w roku 2019. Jak tłumaczy spółka, wyższe wykonanie funduszy wynikało z podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej w sierpniu 2019 r. oraz utworzenia rezerwy na wypłatę rekompensaty pracownikom w związku z niewdrożeniem podwyżki wynagrodzenia od 1 sierpnia 2020 r. płatnej w wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2021 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wyniosło 5512,37 zł i było wyższe o 214,68 zł w 2019 r. i wynikało przede wszystkim z podwyżki wynagrodzeń przeprowadzonej w sierpniu 2019 r. oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. o 15,6 % (2600 zł w 2020 r. wobec 2250 w 2019 r.).

Inwestycje

W 2020 r. spółka poniosła nakłady na inwestycje projektowe i pozaprojektowe w wysokości 54,48 mln zł. W ramach projektów w wysokości 46,3 mln zł zakupiono pięć zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL oraz jeden używany SZT a także wdrożono aplikację do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Na inwestycje pozaprojektowe wydano 8,16 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na modernizację 16 EZT oraz zakup uszkodzonego autobusu szynowego, który został naprawiony.