Ponad 35 mln zł netto straty PKP PLK w 2021 r.

Ponad 35 mln zł netto straty PKP PLK w 2021 r.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w 2021 r. uzyskała wynik finansowy netto w wysokości -35,189 mln, który i tak jest lepszy od zaplanowanego o 468 mln zł.

– Źródłem uzyskania korzystniejszego wyniku niż planowany było przede wszystkim uzyskanie wyższych przychodów ze sprzedaży materiałów i udostępniania linii kolejowych oraz poniesienia niższych kosztów – tłumaczy zarząd w sprawozdaniu z dzielności PKP PLK.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2021 r. wyniosły 7,447 mld zł z czego 2,150 mld to przychody wynikające z udostępniania linii kolejowych. Spółka otrzymała również 4,882 mld zł środków publicznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poniosła w 2021 r. wyższe koszty operacyjne niż w roku 2020 o 8,1%. Wyniosły one 8,662 mld zł wobec 8 mld zł rok wcześniej.

Największy udział  (41%) w kosztach ogółem stanowiły koszty pracy, tj. wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń  – 3,551 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 38185 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółce bez wypłat z zysku wynosiło 6 205,37 zł.

– W 2021 r. wyższe koszty pracy to efekt wzrostu wynagrodzenia minimalnego od dnia 1 stycznia 2021 r., będącego podstawą do wypłaty dodatków: funkcyjnego, za pracę w nocy, za pracę w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, zmiany podstawy wynagradzania pracowników wynagradzanych według Uchwały Zarządu i podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz wypłata nagrody z okazji 20-lecia Spółki, a także nagrody za 2021 r. – wymienia zarząd w sprawozdanie z działalności PKP PLK.

Drugą pozycją pod względem wartości w strukturze kosztów prezentowały usługi obce (25,6%).  W stosunku do 2020 r. koszty usług obcych wrosły o 10,4%, a na ich wzrost miał wpływ przede wszystkim wyższy poziom kosztów branżowych, wynikający z realizacji zadań ujętych w Programie utrzymaniowym.

Kolejną ważną pozycję w strukturze stanowiły koszty amortyzacji (24,4%). Wyższe o 115,9 mln zł w porównaniu do 2020 r. koszty amortyzacji to konsekwencja wzrostu wartości rozliczonych nakładów inwestycyjnych.

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

Kluczowe działania w 2022 r. i w kolejnych latach skupiać się będą na realizacji inwestycji określonych w KPK i w Szczegółowym Planie Realizacji KPK.

– Zasadnicze kierunki rozwoju Spółki wyznaczać będą także działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszeniu jakości oferty infrastrukturalnej oraz rozszerzaniu współpracy z przewoźnikami i kontrahentami – napisano w sprawozdaniu.

PKP Polskie Linie Kolejowe jest największym zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce zarządzającym 18,7 tys. km linii kolejowych. Pod względem długości sieci kolejowej Polska znajduje się na 3 miejscu w Unii Europejskiej (za Niemcami i Francją).