Polsko-hiszpańsko-chińskie konsorcjum wykona prace na odcinku Ełk – Korsze

Polsko-hiszpańsko-chińskie konsorcjum wykona prace na odcinku Ełk – Korsze

Koniec zamieszania z wyborem wykonawcy modernizacji linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją. Po kolejnej decyzji Krajowej Izby Odwoławczej prace wykona konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A., China Civil Engineering Construction Corporation.

Postępowanie pn. Realizacja robót budowlanych dla Etapu I Projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze” wraz z elektryfikacją zostało ogłoszone w czerwcu 2020 r. Początkowo PKP Polskie Linie Kolejowe na złożenie ofert czekały do połowy lipca ale ze względu na ilość pytań od wykonawców (wpłynęło ponad 1000 zapytań) termin ten przesunięto na 21 sierpnia 2020 r.

Wtedy też dowiedzieliśmy się, że zarządca infrastruktury na realizację zamówienia podstawowego  przeznaczył 661,6 mln zł brutto a w postępowaniu zgłosiło się 11 wykonawców, których oferty w zakresie zamówienia podstawowego wahały się od 490,63 – 738,68 mln zł brutto.

Po kolejnych trzech miesiącach, 20 listopada 2020 r, PLK poinformowały, że w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej, oferta najwyżej oceniona została złożona przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe i od tego czasu postępowanie stanęło w miejscu.

Dopiero 9 lipca 2021 r. po blisko dziewięciu miesiącach PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Torpol. Całkowita cena oferty uzyskana w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wyniosła 837 999 999 zł brutto z czego 455 mln zł brutto za realizację zakresu podstawowego, 333 mln zł brutto za realizację zakresu opcji nr 1 oraz 51 mln zł brutto za realizację opcji nr 2. Umowy jednak nie podpisano ponieważ konsorcjum składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A., China Civil Engineering Construction Corporation złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przetargu.

Jak poinformował Martyn Janduła z zespołu prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie konsorcjum i tym samym unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty firmy Torpol.

– W rezultacie wyroku KIO dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej wyżej wymienionego konsorcjum – dodał Janduła.

W praktyce 21 września 2021 r. PLK unieważniła wybór Torpolu jako wykonawcę prac i tego samego dnia wybrała ofertę polsko-hiszpańsko-chińskiego konsorcjum, którego całkowita cena oferty uzyskana w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wyniosła 797 899 998 zł brutto. To jednak nie zamknęło sprawy ponieważ od tej decyzji do KIO odwołał się Torpol.

Ostatecznie jednak w przetargu na modernizację linii Ełk – Korsze na odcinku Ełk – Giżycko wybrany został wykonawca konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A., China Civil Engineering Construction Corporation ponieważ Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Torpolu.

– Aktualnie postępowanie jest w obligatoryjnej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (kontrola uprzednia). Umowa może być zawarta po zakończeniu kontroli przez Prezesa UZP – poinformował przedstawiciel zarządcy infrastruktury. – Planujemy, że podpisanie umowy nastąpi jeszcze w tym roku – zaznaczył Janduła.

Międzynarodowe konsorcjom deklarowało, że termin realizacji inwestycji wyniesie 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac w ramach zakresu podstawowego oraz po 20 miesięcy od daty rozpoczęcia dla zakresu prac objętych dwom a prawami opcji.

PKP Polskie Linie Kolejowe będą miały 5 miesięcy, od terminu zawarcia umowy, na wykorzystanie prawa opcji.

Przypomnijmy, że w podstawowym zakresie zmodernizowany zostanie odcinek Ełk – Wydminy, w ramach opcji nr 1 zawarto prace na odcinku Wydminy – Giżycko a w opcji nr 2 elektryfikację całego odcinka.