Polregio uruchomiło kompleksowy program Polregio Plus

Polregio uruchomiło kompleksowy program Polregio Plus

Polregio nie ustaje w swoich działaniach rozwojowych i konsekwentnie dąży do ugruntowania dominującej pozycji na rynku przewoźników regionalnych. Priorytetowym celem jest oferowanie usług przewozowych o jak najwyższej jakości dla szerokiego spektrum społeczeństwa.

Podstawowym warunkiem rozwoju Polregio jest realizacja strategicznych projektów inwestycyjnych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej. W tym celu, oprócz realizacji przełomowego w historii spółki przetargu na zakup do 200 nowych pojazdów, pod koniec 2022 r. Polregio uruchomiło kompleksowy program, którego celem jest profesjonalne zarządzanie i wzrost efektywności najważniejszych inicjatyw projektowych w spółce.

Program otrzymał nazwę Polregio Plus i objął swym zasięgiem blisko 30 kluczowych dla spółki działań, sklasyfikowanych w trzech obszarach biznesowych:

  1. Perspektywa procesowa – obejmująca kluczowe inicjatywy mające na celu optymalizację lub wdrożenie nowych procesów w spółce. Wśród nich znajdują się m.in. projekty cyfryzacji obszaru back-office oraz front-office skutkujące radykalną poprawą poziomu satysfakcji klientów. W zakresie serwisu i napraw pojazdów spółka stawia na budowę i modernizację własnych punktów utrzymania taboru, zwiększenie ilości zadań realizowanych systemem gospodarczym i tym samym istotne obniżenie kosztów przeglądów posiadanego taboru. W skład tego strumienia działań wchodzi większość inicjatyw projektowych zarządzanych przez doświadczonych menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w branży kolejowej;
  2. Perspektywa kosztowa – która ma za zadanie w racjonalny sposób określić i dostosować koszty operacyjnej działalności spółki w kontekście zmieniającego się otoczenia biznesowego i sukcesywnej deregulacji rynku kolejowego. Doskonałym przykładem jest tu prowadzony projekt zbudowania efektu skali w procesach zakupowych, który ma na celu uzyskiwanie optymalnych cen nabywanych materiałów i usług oraz znaczące przyśpieszenie czasu realizacji zamówień.
  3. Perspektywa utrzymania oraz pozyskania kluczowej kadry pracowniczej, to z kolei zestaw rozwiązań pomagających przyciągnąć do spółki nowych pracowników. Szczególny nacisk kładziony będzie na budowę pakietu rozwojowego dla pracowników, skuteczny proces tak zwanego onboardingu oraz efektywną komunikację oferty Polregio na rynku pracy.

Polregio Plus będzie realizowany zgodnie z metodyką opisującą tego typu przedsięwzięcia. Powołany został Komitet Sterujący składający się z członków Zarządu Spółki, kierowany bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Artura Martyniuka.

Z mojej perspektywy uważam Program Polregio Plus za kluczowe narzędzie wspierające realizację przyjętej strategii rozwoju spółki. Dzięki niemu podnosimy poziom zarządzania najważniejszymi projektami w spółce i mocno pracujemy nad osiągnięciem oczekiwanych, wymiernych efektów, które w pełni przełożą się na rozwój spółki. – komentuje prezes Martyniuk.

Powołano również Dyrektora Programu – doświadczonego menedżera Tomasza Małeckiego, który jednocześnie pełni rolę Pełnomocnika Zarządu spółki.

Powołując strukturę i określając metodykę Programu Polregio Plus kierowaliśmy się nadrzędną zasadą poszukiwania prostych rozwiązań i maksymalnego wykorzystania ogromnej wiedzy i know-how pracowników spółki.  – mówi Tomasz Małecki.

Każdy z opisanych wcześniej strumieni posiada swojego lidera odpowiedzialnego za skuteczny nadzór nad projektami. Aby skorzystać z wiedzy branżowej i bogatego doświadczenia kadry menedżerskiej, powołana została również Rada Programu, w skład której weszli dyrektorzy zakładów oraz dyrektorzy zarządzający z centrali spółki.

Pierwsze wymierne efekty Programu Polregio Plus spółka oczekuje już po pierwszych sześciu miesiącach od daty jego rozpoczęcia, chociaż tak naprawdę sam Program jest rozpisany i będzie realizowany na przestrzeni najbliższych kilku lat.