Podpisano porozumienie o współpracy między UTK a PKBWK

Podpisano porozumienie o współpracy między UTK a PKBWK

Uzgadnianie projektów raportów PKBWK, przekazywanie zaleceń Komisji, nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe oraz szkolenia oraz edukacja uczestników rynku kolejowego w Polsce to najważniejsze założenia porozumienia o współpracy zawartego między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych.

Porozumienie podpisali: dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK i Tadeusz Ryś, Przewodniczący PKBWK. Obie strony wyraziły wolę dążenia do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, do zmniejszenia liczby zdarzeń kolejowych oraz do zagwarantowania rzetelnego procesu wyjaśniania i analizowania zdarzeń kolejowych.

Porozumienie określa procedury uzgadniania projektów raportów oraz przekazywania zaleceń Komisji. Określono również szczegółowe zasady nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Prezes UTK będzie organizować warsztaty i szkolenia dla członków komisji kolejowych, o których z wyprzedzeniem poinformuje Przewodniczącego PKBWK.

W porozumieniu wyznaczono również koordynatorów odpowiedzialnych za stosowanie porozumienia. Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych reprezentować będzie Zastępca Przewodniczącego, a Urząd Transportu Kolejowego Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.