PLK zmodernizują linię między Bydgoszczą a Piłą do prędkości 200 km/h?

PLK zmodernizują linię między Bydgoszczą a Piłą do prędkości 200 km/h?

W połowie sierpnia poseł Krystyna Sibińska skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie elektryfikacji linii kolejowej Kostrzyn – Krzyż. Z odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, dowiadujemy się, że PKP PLK obecnie przygotowują dokumentację kompleksowej modernizacji linii na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Kostrzyn.

Jak zaznaczyła w interpelacji poseł Sibińska gotowe jest „Studium wykonalności dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.

– Wskazany w przygotowanej dokumentacji wariant inwestycyjny przewiduje m.in. elektryfikację odcinka między Piłą a Kostrzynem nad Odrą, przystosowanie trasy do prędkości 160 km/h, a także modernizację peronów na stacjach i przystankach. W efekcie zapewni to sprawniejsze podróże, wyższy komfort oraz lepszy dostęp do kolei – dodaje poseł.

W interpelacji pani poseł zwróciła się do ministra z pytaniem, kiedy zostanie opracowana dokumentacja, która jest konieczna m.in. do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie projektu, który określi szczegółowy zakres tej inwestycji.

Jak poinformował Rafał Weber sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w chwili obecnej przygotowuje dokumentację kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 203 w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.

– Projekt ten zakłada m.in. elektryfikację linii kolejowej nr 203 z podniesieniem maksymalnej prędkości pociągów osobowych do 160 km/h na linii nr 203 oraz do 200 km/h na linii nr 18, poprawę komfortu obsługi pasażerów na modernizowanych peronach oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych – wylicza Weber.

Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że projekt zakłada również wzrost prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych do 120 km/h, wzrost dopuszczalnej długości składu pociągu do 750 m, przebudowę obiektów inżynieryjnych na całym odcinku objętym projektem oraz dostosowanie przejazdów kolejowo- drogowych do kategorii wynikającej z maksymalnej prędkości.

– W celu osiągnięcia założeń, PKP PLK wykonały kompleksowy przegląd istniejącej infrastruktury (w tym przejazdów), uwzględniający stan techniczny, natężenie i charakter ruchu oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa. Oprócz oceny eksperckiej przeprowadzono również konsultacje społeczne, rozmowy z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz dokonano uzgodnień z zarządcami dróg – zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Podkreślił przy tym, że na podstawie zebranych informacji oraz zgłoszonych wniosków, opracowano koncepcję dostosowania przejazdów do nowych uwarunkowań wynikających z planowanego podwyższenia prędkości z obecnych 100 lub 120 km/h do odpowiednio 160 lub 200 km/h w zależności od odcinka linii.

Weber zaznaczył jednocześnie, że PLK prowadzą obecnie prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 oraz nie zakończono prac dotyczących kwot dostępnej środków UE na projekty kolejowe, przez co obecnie nie jest możliwe wskazanie projektów planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie.

– W przypadku dostępności środków finansowych na dalszą realizację projektu, w pierwszej kolejności do roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w kolejnych latach wybrani zostaną wykonawcy robót modernizacyjnych – zakończył Rafał Weber.