PKP PLK zapłacą wyższą karę za błędne informacje pasażerskie dotyczące pociągów PKP IC

PKP PLK zapłacą wyższą karę za błędne informacje pasażerskie dotyczące pociągów PKP IC

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję zastępującą umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a PKP Intercity. Decyzja uregulowała m.in. kwestię kar umownych w zakresie informacji pasażerskiej.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, jeśli aplikant i zarządca nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, Prezes UTK, na wniosek aplikanta lub zarządcy, wydaje decyzję w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje tę umowę. Prezes UTK określa w takiej decyzji warunki umowy ustalone przez strony oraz dokonuje rozstrzygnięć w tych częściach, w których strony nie doszły do porozumienia. Jeśli strony zdecydują się zawrzeć umowę, decyzja Prezesa UTK wygaśnie.

W decyzji Prezes UTK przychylił się do propozycji PKP Intercity, które dotyczyły m.in. podniesienia kar za wygłaszanie błędnych komunikatów głosowych i wizualnych przez zarządcę oraz zapisów dotyczących zakresu informacji w przypadku których przewoźnik może żądać kar za nieprawidłowo wygłoszony komunikat. Przyjęte zostały również propozycje przewoźnika zakładające pozostawienie niezmienionego w stosunku do ubiegłego roku sposobu stwierdzania nieprawidłowości w wygłaszaniu komunikatów pasażerskich (za każdy komunikat) oraz nie zgodził się z propozycjami PKP PLK obejmującymi skrócenie terminu na składanie reklamacji z tytułu nieprawidłowego wygłaszania komunikatów.

Uzasadniając rozstrzygnięcie, Prezes UTK zauważył, nieprawidłowości w zakresie informacji pasażerskiej wpływają negatywnie na wizerunek całego transportu kolejowego i są źródłem skarg składanych przez pasażerów. Ocenił także, że problem jakości informacji pasażerskiej jest obecny i nadal wymaga poprawy.

Organ rozstrzygnął również rozbieżności związane z:

  • wnioskowanym zawężeniem odpowiedzialności przewoźnika z tytułu szkód w środowisku,
  • proponowanym przez przewoźnika rozszerzeniem katalogu kosztów zwracanych w przypadku uruchamiania komunikacji zastępczej dot. zapewnienia pracownika drużyny konduktorskiej,
  • zmianą zapisów umownych związanych ze ściąganiem taboru w przypadku niedrożności szlaku kolejowego,
  • zmianą zapisów związanych z procedurą reklamacyjną dotyczącą rejestracji opóźnień pociągów.

Prezes UTK nie przychylił się w decyzji do propozycji przewoźnika w tym zakresie.