PKP Intercity wysyła 50 lokomotyw serii EU/EP07 na naprawy P4

PKP Intercity wysyła 50 lokomotyw serii EU/EP07 na naprawy P4

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 50 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07z podziałem na dwa zadania, po 25 sztuk każde.

Zakres naprawy obejmuje: stały zakres naprawy, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami umowy, DSU, DTR, uzupełnienie braków, a także prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Zamawiający wymaga udzielenia przez rękojmi i gwarancji na bezawaryjną/prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące – dla całej lokomotywy, a także:

  • 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez uprzedniego całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 36 miesięcy na maszyny elektryczne po przezwojeniach wirnika,
  • 60 miesięcy – na nowo zabudowane łożyska osiowe;
  • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła bose zestawów kołowych;
  • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła zębate zestawu kołowego (w przypadku pozostawienia piasty koła, gwarancja dotyczy wieńca zębatego);
  •  60 miesięcy – na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym za wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

Umowy z wykonawcami wybranymi w postępowaniu zostaną zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia ich zawarcia.

Termin wykonania naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia naprawy.

Przewoźnik w ramach:

  • części 1 zamówienia w 2023 r. do naprawy planuje skierować 13 lokomotyw;
  • części 2 zamówienia w 2023 r. do naprawy planuje skierować 12 lokomotyw.

O wyborze wykonawcy zdecydują cztery kryteria: cena jednostkowa stałego zakresu naprawy P4 (CS) – waga 60 pkt, cena jednostkowa za prace wykraczające poza stały zakres naprawy (CW) – waga 20 pkt, okres rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie (G) – waga 10  pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy (T) – waga 10 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie w zakresie danej części zamówienia poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli w postępowaniu na daną część złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Termin składania ofert mija 30 grudnia 2022 r.