PGG szuka firmy do transportu 771 tys. ton węgla

PGG szuka firmy do transportu 771 tys. ton węgla

Polska Grupa Górnicza ogłosiła przetarg na wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów PGG do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola).

Maksymalny przewidywany wolumen ilościowy węgla do przewozu wynosi 771 000 ton,  czego najwięcej 391000 ton obejmuje transport węgla z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola-Czeczott.

W okresie realizacji umowy zamawiający umożliwia wykonawcy realizacje przewozów po infrastrukturze własnej. W granicach aktualnej zdolności przepustowej wybrana firma będzie posiadała dostęp do infrastruktury kolejowej PGG obejmującej w szczególności tory dojazdowe (szlakowe) do KWK Piast Ziemowit Ruch Piast, Ruch Ziemowit Lędziny i Ruch Ziemowit (Wola), KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, oraz tory zdawczo-odbiorcze niezbędne dla potrzeb wykonania przewozów objętych zamówieniem bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Zamawiającego z tego tytułu. W odniesieniu do KWK ROW Ruch Jankowice – zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie i regulaminem zarządcy infrastruktury Infra Silesia.

Ogólne zasady realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje realizacji przewozów w systemie wahadłowym.  Przewóz węgla w jednym składzie pociągowym będzie obejmował wolumen od ok. 950 ton do ok. 2200 ton. Wykonawca zagwarantuje dysponowanie na wyłączność potrzeb przewozowych na rzecz Zamawiającego ilością min. 120 wagonów typu Fals (talbot) o ładowności około 52 ton  niezbędnych do przewozu min. 4000 ton na dobę. Dodatkowo dysponować będzie min. czterema lokomotywami spalinowymi o minimalnej mocy znamionowej 550 kW.

Obowiązki wykonawcy

Wybrana firma będzie zobowiązana dostarczyć wagony próżne, sprawne, pozbawione zanieczyszczeń i zdatne do załadunku na punkt zdawczo-odbiorczy odpowiednio KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit (Lędziny) lub KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, KWK ROW Ruch Jankowice -st. Rybnik Towarowy.

Po załadunku wagonów, wykonawca będzie zobowiązany wykonać wymagane czynności techniczne i wyjechać z infrastruktury PGG w czasie do 2 godzin liczonych od czasu przyjazdu lokomotywy do składu wagonów. Następnie wybrana firma dokona przewozu wagonów ładownych zgodnie z relacją a także odbierze wagony próżne po ich rozładunku z punktu zdawczo-odbiorczego.

Wybór wykonawców

Oferty można składać do 6 października 2022 r. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena 100 000 brutto. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.