Nowe zasady egzaminów i mniejsze wymagania zdrowotne dla maszynisty

Nowe zasady egzaminów i mniejsze wymagania zdrowotne dla maszynisty

Od dzisiaj egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty będą prowadzone przez UTK w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie. Istotną zmianą będzie wprowadzenie części praktycznej egzaminu na symulatorze pojazdu kolejowego. Zmiany nie obejmą od razu wszystkich kandydatów na maszynistów. 1 stycznia 2023 r, weszły w życie przepisy które mają przyczynić się do zwiększenia liczby kandydatów na maszynistów.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadzająca nową formę egzaminów zawiera przepisy przejściowe. Kandydaci na maszynistów, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą już w trakcie szkolenia albo egzaminu zakończą proces szkolenia i egzaminowania na dotychczasowych zasad.

Egzamin na licencję maszynisty

W przypadku egzaminów na licencję maszynisty osoby, które 1 stycznia 2023 r. będą nadal w trakcie szkolenia, przystąpią do egzaminu na dotychczasowych zasadach, tj. w tym ośrodku szkolenia i egzaminowania, który prowadzi ich szkolenie. Pozostali podejdą do egzaminu na nowych zasadach: będzie to test komputerowy przeprowadzany w CEMM. Obie grupy będą mogły przystąpić do egzaminu na świadectwo maszynisty jedynie na nowych zasadach.

Egzamin na świadectwo maszynisty

W przypadku osób, które rozpoczęły kurs na świadectwo maszynisty przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, egzamin na świadectwo maszynisty odbędzie się na dotychczasowych zasadach, jeśli program szkolenia zostanie zrealizowany oraz egzamin przeprowadzony do końca 2023 r.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie na świadectwo maszynisty przed 1 stycznia 2023 r., lecz jego zakończenie przypadać będzie po 1 stycznia 2024 r., przystąpią do egzaminu na świadectwo maszynisty na nowych zasadach.

Egzamin na świadectwo maszynisty przeprowadzany przez Prezesa UTK będzie składał się z testu komputerowego, jazdy na symulatorze w CEMM oraz praktycznego sprawdzianu na pojeździe kolejowym.

Wszyscy kandydaci, którzy podejmą szkolenie po 1 stycznia 2023 r., będą zdawali egzamin według nowych zasad.

Mniejsze wymagania zdrowotne

Od dzisiaj obowiązują także nowe przepisy w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności – w zakresie obniżenia wymogów zdrowotnych dla kandydatów na maszynistów.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury, zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby kandydatów na maszynistów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu maszynistów na rynku pracy powstałego wskutek występowania luki pokoleniowej na tym stanowisku pracy.

Osoba ubiegająca się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności będzie musiała spełnić m.in.: takie wymagania dotyczące narządu wzroku:

 • ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
 • dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności –8;
 • widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji;
 • w przypadku używania soczewek kontaktowych albo szkieł należy okresowo sprawdzać wzrok przez specjalistę okulistyki;
 • widzenie barw jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie badania takiego jak test Ishihary lub innego uznanego badania;
 • rozpoznawanie sygnałów barwnych jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie testu opierającego się na rozpoznawaniu
 • pojedynczych barw, a nie na różnicach względnych;

Wybrane wymagania dotyczące słuchu, mowy i układu przedsionkowego:

 • słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych;
 • osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m;
 • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz;
 • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz;
 • brak zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego;
 • brak przewlekłych zaburzeń mowy przy uwzględnieniu konieczności przekazywania wiadomości w sposób głośny i wyraźny.

Wymagania dotyczące narządu ruchu:

 • Narząd ruchu w zakresie kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa jest wystarczająco sprawny.

Wymagania dotyczące psychologicznej przydatności zawodowej:

 • zdolności poznawcze – pamięć, uwaga i koncentracja, percepcja i rozumowanie,
 • sprawność psychomotoryczna – czas reakcji i koordynacja rąk,
 • komunikowanie się i osobowość – umożliwiają bezpieczne wykonywanie obowiązków maszynisty.