Newag wypłaci ponad 11 mln zł dywidendy z zysku za 2021 r.

Newag wypłaci ponad 11 mln zł dywidendy z zysku za 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Newag podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Na wypłatę dywidendy za rok 2021 przeznaczono kwotę 11 125 000,25 zł, co stanowi 0,25 zł na jedną akcję a w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji).

Jak informuje zarząd Newagu, do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 czerwca 2022 r.

Pozostała część zysku netto w kwocie 22 332 600,65 zł został przeznaczana na kapitał zapasowy spółki.

Przypomnijmy, że zarząd nowosądeckiego producenta rekomendował, aby cały zysk netto wypracowany w 2021 r. trafił na kapitał zapasowy. Oznaczałoby to brak wypłacenia dywidendy pierwszy raz od kilku lat. Dodajemy, że w Newag z zysku za 2020 r. wypłacił 45 mln zł dywidendy .