Multiconsult Polska wykona inwentaryzację przyrodniczą dla CPK

Multiconsult Polska wykona inwentaryzację przyrodniczą dla CPK

Multiconsult Polska na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego wykona inwentaryzację przyrodniczą w ramach zamówienia cząstkowego dotyczącego projektu budowy linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno. Umowa między spółkami została zwarta na początku września 2020 r.

Inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na potrzeby analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Badania terenowe obejmą obszar około 19 tys. ha i prowadzone będą w kilku gminach województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację oraz skartowanie dziko występujących chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska.

W projekcie udział weźmie szeroki zespół ekspertów, w tym przyrodników takich specjalności jak m.in. botanika, herpetologia, teriologia, chiropterologia, ichtiologia, czy ornitologia. W ramach zamówienia najpierw przeprowadzone zostaną prace studialne, a następnie badania w terenie. Efektem końcowym prac będzie ekspertyza przyrodnicza podsumowująca wyniki wspomnianych badań. Dokument zostanie przygotowany w terminie do 460 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie to zostało powierzone firmie Multiconsult Polska w wyniku postępowania przetargowego na zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej podpisanej w 2019 roku pomiędzy spółką a CPK.