Modernizacji odcinka Czerwonka – Orzysz bez dofinansowania z programu Kolej Plus

Modernizacji odcinka Czerwonka – Orzysz bez dofinansowania z programu Kolej Plus

Choć modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz została zakwalifikowany do II etapu naboru do Programu Kolej Plus, to ostatecznie inwestycja został odrzucona.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przyznał, że wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów, które nie zostały uzupełnione przez wnioskodawcę na wezwanie PKP PLK S.A.

– Nie przekazano m.in. umowy o partnerstwie wraz z pełnomocnictwami partnerów udzielającymi liderowi umocowania do reprezentowania partnerów w sprawach zgłoszenia projektu do Programu oraz finansowania i realizacji projektu, a także dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowania wymaganego wkładu wnioskodawcy – wymienił wiceminister.

Jednocześnie przedstawiciel resortu dodał , że projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka – Orzysz – Ełk analizowany jest do realizacji w ramach planowanej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

– Trzeba mieć na uwadze, że nie zostały zakończone prace nad określeniem kwoty dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe oraz nie są znane zasady przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – zaznacza Bittel.

Jak dodał, po spełnieniu ww. przesłanek przez odpowiednie instytucje i organy możliwe będzie opracowanie przez Ministerstwo Infrastruktury programu wieloletniego w zakresie inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ponowne uruchomienie ruchu kolejowego na tej trasie pozwoliłoby na przywrócenie kolei do miast takich jak Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki i Orzysz.

Program Kolej Plus

Rząd zwiększył budżet Programu Kolej Plus  z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu do realizacji  zakwalifikowano 34 inwestycje, które dotyczą infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim.

Projekty w Programie obejmują:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.