Kiedy powstanie północna kolejowa obwodnica Białegostoku?

Kiedy powstanie północna kolejowa obwodnica Białegostoku?

Poseł Krzysztof Truskolaski skierował do ministra transportu Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku.

Jak zaznaczył w swojej interpelacji poseł Truskolaski już prawie rok toczy się dyskusja wokół budowy północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku, której to realizacją zajmuje się spółka PKP PLK a inwestycja od początku wzbudza kontrowersje z uwagi na jej umiejscowienie w pobliżu terenów zabudowanych.

– Mieszkańcy miejscowości, przez które miałaby przebiegać obwodnica kolejowa, niejednokrotnie wyrażali swój sprzeciw dla tego projektu w wariantach przedstawianych przez spółkę PKP PLK –  czytamy w interpelacji posła Truskolaskiego.

Jak pisze poseł, od początku dyskusji w tej sprawie wspierał mieszkańców, którzy walczą o spokój i bezpieczeństwo swojej okolicy. W związku z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 wokół planowanej inwestycji pojawiło się mnóstwo pytań ze strony mieszkańców, którzy od dłuższego czasu nie są informowani co do postępów w jej realizacji.

Na interpelację posła Truskolaskiego odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który poinformował, że godnie z zapewnieniami PKP PLK SA wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego budowy północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku planowany jest w II kwartale 2021 r.

– Przebieg nowej linii kolejowej będzie konsultowany z lokalną społecznością na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wyjaśnia wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jednocześnie minister podkreślił, że obecny stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 nie wpłynął negatywnie na planowany budżet oraz harmonogram realizacji projektu pn. „Budowa północnej obwodnicy Białegostoku”.

– Wydłużenie realizacji studium wykonalności związane jest z wprowadzeniem do analiz zgłoszonych wariantów społecznych realizowanych w ramach Studium Wykonalności – dodał Bittel.