Jest kolejny przetarg na zakup pojazdów elektryczno-akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Jest kolejny przetarg na zakup pojazdów elektryczno-akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Województwo Mazowieckie ogłosiło czwarte postępowanie na dostawę nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) we współpracy ze swoim przewoźnikiem. Pojazdy będą używane przez Koleje Mazowieckie.

Podobnie jak ostatnio przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

Zamawiający może skorzystać z opcji w zakresie:

  • dostawy kolejnych fabrycznie nowych maksymalnie 3 sztuk EAZT (tego samego typu oraz modelu co EAZT z zamówienia podstawowego) oraz świadczenia usług serwisowych tych EAZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3) do dnia 31 grudnia 2031 r.;
  •  serwisowania dostarczonych EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 1 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EAZT, albo do osiągnięcia przez dany EAZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;
  • maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego dostarczonego EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria:

  • Cena za dostawę wszystkich elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – 40 pkt.
  • Cena łączna za świadczenie usług serwisowych wszystkich elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – 25 pkt.
  • Cena łączna za naprawę P4 wszystkich elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – 5 pkt.
  • Współczynnik efektywności elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – 20 pkt.
  • Zasięg w trybie akumulatorowym elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – 10 pkt.

Oferty można składać do  10 maja 2024 r.

Przypomnijmy, że w poprzednim postępowaniu na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamawiający zamierzał przeznaczyć 266 326 980,00 zł brutto, a na zamówienie objęte opcją 220 173 690,00 zł brutto. Łącznie na zakup taboru i usług, planowano wydać 486 500 670 zł brutto. Jedyną ofertę złożył Stadler Polska, który za realizację zamówienia podstawowego oczekiwał 398 328 612 zł brutto oraz 444 287 352,9 ł brutto za zamówienie objęte opcją. Łącznie oferta opiewa na kwotę 842 615 964,9 zł brutto.