Jak otrzymać zwrot pieniędzy z powodu opóźnienia pociągu?

Jak otrzymać zwrot pieniędzy z powodu opóźnienia pociągu?

W poniedziałek polska kolej została sparaliżowana atakiem siarczystego mrozu. Awarie taboru, urządzeń srk, rozjazdów czy sieci trakcyjnej spowodowały wielogodzinne opóźnienia pociągów. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę z tego powodu.

Według danych PKP PLK w poniedziałek, 18 stycznia odwołanych było 262 pociągi. Punktualność pociągów, które dojechały do końca swojej trasy wyniosła 60% a punktualność pociągów wyruszających w trasę wyniosła 75%.

Rekordzista miał ponad 420 min opóźnienia, był to skład EIP 4509 relacji Gliwice – Gdynia Gł. Ponad 300 min opóźnienia EIP relacji Rzeszów Gł. – Gdynia Gł. a 265 min opóźnienia miał pociąg EIP 4506 relacji Bielsko-Biała Gł. – Gdynia Gł.

Kwestię wypłaty rekompensat z tytułu opóźnień pociągów reguluje obecnie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Zgodnie z treścią ww. przepisu minimalna kwota rekompensaty wynosi:

  • 25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Przyznanie ww. rekompensaty jest obowiązkowe w przypadku spełnienia podstawowej przesłanki, jaką jest minimalny czas opóźnienia pociągu w dojeździe do stacji przeznaczenia (tj. 60 minut) oraz pisemnego wystąpienia do przewoźnika w drodze reklamacji (nie jest konieczne załączanie poświadczenia o opóźnieniu pociągu, gdyż przewoźnik posiada w swoim systemie informatycznym dokładne dane na temat punktualności pociągów). Reklamację można wysłać do przewoźnika pocztą bądź złożyć w kasie biletowej należącej do przewoźnika lub w kasie biletowej, w której prowadzona jest sprzedaż biletów danego przewoźnika. Przedsiębiorstwo kolejowe zasadniczo realizuje rekompensatę w formie bonu uprawniającego do zniżkowego zakupu kolejnego biletu (odpowiednio 25% lub 50%), a jeśli pasażer wyraźnie to zaznaczy, ma obowiązek bezwarunkowo wypłacić ją w formie pieniężnej jako przekaz pocztowy na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres korespondencyjny lub jako przelew bankowy na podany we wniosku numer konta bankowego. Pasażerowie mają prawo do częściowego zwrotu ceny biletu kolejowego niezależnie od przyczyny opóźnienia pociągu, nawet w sytuacji, gdy dane opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej niezależnej od przewoźnika.

Należy jednak pamiętać, że przepis ten obowiązuje w Polsce obecnie wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych PKP Intercity oraz  pociągach interREGIO obsługiwanych przez Polregio oraz wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.

Niestety dla pasażerów kursujących połączeniami regionalnymi, Polska bezterminowo wyłączyła stosowanie wypłacania rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych. Wyłączenie to dotyczy zatem pociągów osobowych wszystkich przewoźników samorządowych (Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, PKP SKM w Trójmieście, pociągi REGIO Polregio, Warszawska Kolej Dojazdowa