Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z Akademią Sztuki Wojennej

Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z Akademią Sztuki Wojennej

We wtorek, 24 stycznia 2023 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a Instytutem Kolejnictwa.

Porozumienie podpisali w imieniu Instytutu Kolejnictwa Dyrektor dr. hab. inż. Andrzej Massel, ze strony Akademii Sztuki Wojennej Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Dwustronna współpraca będzie realizowana w zakresie konsultacji zagadnień w zakresie działalności naukowo-badawczej, realizacji wspólnych badań naukowych i projektów badawczych,  wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowych, w szczególności takich jak: konferencje, sympozja lub seminaria naukowe dla pracowników naukowych, badawczo-technicznych, doktorantów i studentów,  współdziałania prowadzącego do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju naukowego nauczycieli akademickich i studentów, w tym organizowania wspólnych zajęć dydaktycznych i warsztatów w obszarze prowadzonego w ASzWoj kierunku studiów logistyka, w oparciu o program studiów w w/w zakresie, organizowania praktyk studenckich oraz staży naukowych w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Kolejnictwa, a także innych przedsięwzięć, w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności obu stron.

W spotkaniu udział wzięli również ze strony Instytutu Kolejnictwa: dr. hab. inż. Marek Pawlik – Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, dr Renata Barcikowska – Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Ze strony Akademii Sztuki Wojennej udział wzięli: dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj – Dyrektor Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Kierownik Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

Przypomnijmy, że w maju 2022 r. Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, a w lipcu podpisał umowę ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej.