Eksploatacja obserwowana GSM-R na odcinku Warszawa – Gdańsk dopiero w połowie 2023 r.

Eksploatacja obserwowana GSM-R na odcinku Warszawa – Gdańsk dopiero w połowie 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o zmianie terminu rozpoczęcia eksploatacji obserwowanej na linii kolejowej nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny) systemu GSM-R w łączności głosowej. Termin ten zostaje przesunięty z 2 stycznia 2022 r. na 4 lipca 2023 r.

Zgodnie z pkt 3 Suplementu do Krajowego Planu Wdrażania TSI „Sterowanie” z października 2018 r.  szczegółowy harmonogram eksploatacji obserwowanej GSM-R określają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyjaśniają, że przyczyną zmiany jest konieczność integracji istniejącej sieci z siecią budowaną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

W szczegółowych wyjaśnieniach przesłanych do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała, że zaistniała konieczność wykonania niezbędnych zmian i dostosowań w eksploatowanej sieci systemu radiołączności cyfrowej GSM-R. Zakres zaplanowanych do wykonania czynności obejmuje uzyskanie certyfikatu dla podsystemu NSS, realizację prac w zakresie aktualizacji oprogramowania w podsystemach radiowych BSS, migrację podsystemów BSS do nowych węzłów komutacyjnych pozyskanie  zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla systemu GSM-R w części głosowa łączność radiowa. Roboty będą prowadzone na liniach kolejowych E65, E20/CE20 oraz E30. Ponadto zaplanowano wymianę i przełączenie terminali dyżurnych ruchu FDS do nowej centrali C-FDS na posterunkach znajdujących się na odcinku E65 i pozostałych liniach kolejowych  wraz z uzyskaniem  świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu. Kolejny etap zmian obejmować  będzie swoim zakresem integrację eksploatowanego podsystemu NSS z nowym podsystemem NSS w celu zapewnienia transmisji dla RBC w ramach systemu ETCS.

Szczegółowy harmonogram jest sporządzony przez PKP PLK. Celem eksploatacji obserwowanej jest zebranie doświadczeń, które posłużą do przygotowania sprawnej i bezpiecznej migracji z systemu VHF 150 MHz do GSM-R.

Przypominamy przewoźnikom wykonującym przewozy na linii kolejowej nr 9, że zgodnie z ustaleniami ze spotkania Zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa z 16 września 2021 r. dokumentację z oceny ryzyka dla linii kolejowej nr 9 należy przedłożyć Prezesowi UTK do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo na podstawie wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zmieniła status testów RSC koniecznych do wykonania na terytorium Polski (testy nie są obowiązujące, posiadają status: wstrzymane). Zgodnie z obowiązującą wersją dokumentu technicznego dla Polski nie są wymagane żadne testy RSC. Niemniej w momencie dodania testów RSC będą one konieczne do wykonania, również na typach pojazdów już dopuszczonych. Aktualny pozostaje obowiązek opracowania testów RSC przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Testy ponownie pojawią się w dokumencie technicznym Agencji Kolejowej Unii Europejskiej przed migracją do systemu GSM-R.