Dobre wyniki finansowe ZUE za 2021 r.

Dobre wyniki finansowe ZUE za 2021 r.

Zarząd ZUE przedstawił wstępne wyniki finansowe za 2021 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 781,4 mln zł wobec 849,6 mln zł w 2020 r. Natomiast zysk netto w 2021 roku w stosunku do poprzedniego roku zwiększył się prawie trzykrotnie.

Według wstępnych danych zysk brutto na sprzedaży wyniósł 29,9 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 13,7 mln zł a zysk netto 12 mln zł wobec 4,4 mln zł w 2020 r.

W 2021 roku ZUE przy mniejszych r/r przychodach wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,8% poprawiając wynik z poprzedniego roku. Spółka w 2021 roku zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 112 mln zł. Na koniec roku poziom środków pieniężnych w kasie wyniósł 106,6 mln zł.

 – W 2021 roku ZUE wykorzystała dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych pozyskując 6 kontraktów o łącznej wartości 634 mln zł. Przedmiotem zainteresowania spółki jest dalsza ekspansja na tym rynku i zwiększanie udziału kontraktów miejskich w portfelu – podano w komunikacie.

Równolegle spółka zamierza zwiększać portfel zamówień na rynku kolejowym. Jest przygotowana pod względem produkcyjnym, kadrowym i finansowym na realizację planowanych na obecną dekadę szerokich planów inwestycyjnych dotyczących  infrastruktury kolejowej.

– Na dzień 31 stycznia 2022 r. spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,4 mld zł. Dodatkowo spółka informuje, że złożone najlepsze oferty w 2 przetargach,
z których potencjalny przychód wynosi łącznie ok. 96 mln zł netto – wylicza zarząd ZUE.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2021 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2021 rok.