CTL Logistics utrzymuje certyfikat bezpieczeństwa

CTL Logistics utrzymuje certyfikat bezpieczeństwa

1 lutego 2022 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce CTL Logistics.

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2021 roku kontroli spółki stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Skutkiem tego było wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa.

 – Spółka wniosła o umorzenie postępowania, uznając iż w toku prowadzonej w Spółce kontroli nie stwierdzono naruszeń, których istotność pociągałaby za sobą konieczność cofnięcia Spółce certyfikatu bezpieczeństwa w całości. W związku z tym prowadzenie postępowania było w naszej opinii bezprzedmiotowe. Niemniej, przez ostatnie kilka miesięcy współpracowaliśmy bardzo intensywnie na linii Spółka – Urząd Transportu Kolejowego tak aby usunąć stwierdzone nieprawidłowości i zapewnić najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa przewozów. Każda kontrola ze strony Prezesa UTK jest dla nas okazją do doskonalenia systemów zarzadzania bezpieczeństwem na kolei[i] – powiedział Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics

Jak podkreśla Prezes Bogacki, rok 2020 był najbezpieczniejszym rokiem w historii CTL Logistics.

– W roku 2021 wdrożyliśmy natomiast nowoczesne oprogramowanie do zarządzania procesami operacyjnymi związanymi z przewozami kolejowymi. Nieprawidłowości ujęte w protokole z kontroli dotyczyły w głównej mierze błędów w dokumentacji pociągowej co było spowodowane m.in. okresem stabilizacji wdrożonego systemu IT. Każdy system informatyczny po uruchomieniu potrzebuje kilku miesięcy na stabilizację. To czas na usuwanie ewentualnych błędów i poprawę tego wszystkiego co nie zostało wychwycone na etapie testów.  Dla Spółki była to rewolucja technologiczna, która kosztowała nas sporo pokontrolnych nerwów ale było warto – dodaje Grzegorz Bogacki.

Wśród inicjatyw na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spółka podjęła także decyzję o uruchomieniu projektu montażu blokad alkoholowych w pojazdach trakcyjnych.

– Brak skutecznego nadzoru nad stanem psychofizycznym pracowników zatrudnionych w spółce przed dopuszczeniem do czynności w innych lokalizacjach niż w Sosnowcu był jednym z zarzutów kontrolerów – przypomina prezes Bogacki. – Mówimy zdecydowane NIE dla zachowań, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego mimo braku precyzyjnych przepisów w zakresie badania trzeźwości testujemy alkomaty na lokomotywach. Liczymy, że system zadziała, znajdzie oczekiwane zrozumienie wśród pracowników i nomen omen … przetrzemy szlaki aby ww. blokady stały się również  normą dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa  w innych spółkach branży – podkreśla.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po dokonaniu wszechstronnej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego (…), uznał ze działania korygująco zapobiegawcze podjęte przez CTL Logistics poskutkowały wyeliminowaniem nieprawidłowości stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. (…).

– W ocenie Prezesa UTK, podjęte do tej pory działania korygująco-zapobiegawcze zapewniają właściwy nadzór nad ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej przez CTL Logistics. Tym samym nie występują obecnie przesłanki, które obligują Organ do cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa w całości. Należy zatem uznać, że postepowanie administracyjne prowadzone w sprawie cofnięcia certyfikatu w całości, stało się bezprzedmiotowe z powodu braku przedmiotu sprawy -czytamy w decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Certyfikat bezpieczeństwa to dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.