Czy powstaną Koleje Zachodniopomorskie?!

Czy powstaną Koleje Zachodniopomorskie?!

Zachodniopomorskie apeluje do związkowców, aby zaprzestali dezinformacji opinii publicznej. W ocenie Zarządu województwa postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń powinny być realizowane przez władze Polregio w ramach obowiązującej umowy.

Po poniedziałkowej decyzji organizacji związkowych reprezentujących pracowników Polregio o przeprowadzeniu bezterminowego strajku na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprosiliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o przesłanie stanowiska w tej sprawie.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, w związku z czym nigdy nie był i nie jest też stroną negocjacji płacowych – czytamy na wstępie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego.

W opinii marszałka Olgierda Geblewicza spółka Polregio posiada bardzo dużo możliwości operacyjnych, by w granicach wyznaczonych umową z Samorządem regulować wysokość wynagrodzeń, jak również liczbę zatrudnionych. Co więcej, w czasie ostatniego roku zmniejszony został zakres obowiązków spółki w odniesieniu do napraw taboru kolejowego przy jednoczesnym wzroście poziomu dopłat z budżetu województwa.

W 2021 roku przeznaczyliśmy na ten cel 102,2 mln zł, a w roku bieżącym 156,8 mln zł – podkreśla Urząd Marszałkowski .

Jak dodaje zwiększenie dopłat miało związek m.in. z inflacją i według wiedzy Zarządu Województwa część tych środków przeznaczona została na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 1300 zł. Zarząd Województwa nie ma jednak informacji, czy wzrost płac w tym wymiarze objął wszystkich pracowników, ponieważ nie jest stroną negocjacji płacowych.

Wobec tych faktów i danych liczbowych – oczekiwanie jeszcze większego zaangażowania finansowego Samorządu Województwa jest niezasadne – zaznacza samorząd.

 Urząd Marszałkowski przypomina jednocześnie, że do realizacji przewozów województwo zapewnia w całości nowoczesny tabor, pokrywając koszty jego ubezpieczenia oraz najkosztowniejszych napraw.

W ostatnich tygodniach Urząd Marszałkowski w pismach do Polregio dwukrotnie wskazywał na możliwości rozwiązania problemu i odpowiedzi na postulaty pracowników, jednakże Zarząd Spółki nie uwzględnił wskazanych rekomendacji – czytamy dalej w stanowisku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Województwa po raz kolejny i ostatni apeluje do zarządu Polregio o podjęcie zdecydowanych działań w celu zapobieżenia paraliżowi komunikacyjnemu w regionie i zapewnienia komunikacji zastępczej na czas zapowiadanego strajku, pod rygorem wypowiedzenia umowy dotyczącej regionalnych przewozów pasażerskich.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Województwa prowadzi analizę alternatywnych  możliwości organizowania przewozów kolejowych na Pomorzu Zachodnim w tym uruchomienia Kolei Zachodniopomorskich, jako podmiotu zależnego od województwa – podsumowuje Urząd Marszałkowski.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 25 września pomiędzy Polregio a 13 związkami zawodowymi działającymi w spółce zostało podpisane porozumienie dot. wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w spółce. Na jego podstawie zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym dla każdego pracownika w wysokości 800 zł brutto. Niestety 1042 osoby z dwóch Zakładów (zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego) zostały wykluczone z akcji podwyżkowej.