Cztery oferty na opracowanie koncepcji projektowych podstacji 25kV dla CPK

Cztery oferty na opracowanie koncepcji projektowych podstacji 25kV dla CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w powtórzonym postępowaniu na opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (wraz z powiązaniem z KSE i linią kolejową), materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokumentów zamówienia otrzymała cztery oferty.

Podobnie jak w pierwszym zamówieniu, spółka zamierzała przeznaczyć łączną kwotę 11 070 000,00 złotych brutto, w tym 7 195 500,00 zł brutto na zamówienie podstawowe oraz 3 874 500,00 zł  brutto na zamówienia opcjonalne.

Oferty złożyli:

  • Konsorcjum EGIS POLAND (Lider) oraz EGIS RAIL SA (Partner) – 27 352 021,68zł brutto
  • SYSTRA  – 27 656 931,55 zł brutto
  • Konsorcjum  BIURO PROJEKTÓW „METROPROJEKT” (Lider) oraz ENPROM (Partner) – 20 906 310,00 zł brutto
  • Konsorcjum Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” (Lider), RAILECTRIC GMBH (Partner), PRO – RAIL (Partner) – 22 099 336,20

Postępowanie dotyczyło 13 podstacji trakcyjnych, z czego zamówienie podstawowe obejmowało 7 obiektów (PT CPK, PT Dmosin, PT Pabianice, PT Kuźnica – Czajków, PT Dziadowa Kłoda, PT Ostrów Wielkopolski, PT Kromolice). Zamówienia opcjonalne obejmowało kolejne 6 podstacji (PT Kruszczewo, PT Rybnik, PT Płoskie, PT Szczawno-Zdrój, PT Łomża, PT Pisz).

Celem zamówienia jest dostarczenie spółce CPK przez wykonawcę dokumentacji, pozwalającej następnie sprawnie, skutecznie i optymalnie uzyskać ostateczne Decyzje Lokalizacyjne, uzyskać warunki przyłączenia oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Dla osiągnięcia tego celu wykonawca świadczyłby również usługi wsparcia, m.in. w toku postępowań przed organami i operatorami systemów elektroenergetycznych.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w okresie poprzedzającym postępowanie przeprowadziła szereg analiz (w tym wstępnych symulacji trakcyjnych), zmierzających do podjęcia decyzji co do liczby Podstacji Trakcyjnych oraz określenia ram lokalizacyjnych dla tych podstacji.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami: ceną – waga 75% oraz doświadczeniem eksperta ds. projektowania podstacji trakcyjnych prądu przemiennego – waga 25 %.

Termin związania ofertą upłynie 6 listopada 2022 r.