Co z elektryfikacją linii kolejowej nr 203?

Co z elektryfikacją linii kolejowej nr 203?

Elektryfikacja linii kolejowej nr 2023 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn w znaczący sposób poprawiłaby realizację zakładanego rozkładu jazdy, bez konieczności odwoływania połączeń. Niestety, na kosztowną modernizację nie ma obecnie szans.

Na początku roku dwie posłanki, Krystyna Sibińska oraz Katarzyna Osos, skierowały do ministra infrastruktury interpelację w sprawie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn.

Jak zauważa posłanka Sibińska, Gorzów Wlkp. jest obecnie jedynym miastem wojewódzkim bez dostępu do zelektryfikowanej sieci linii kolejowych. Taka sytuacja od wielu już lat utrudnia sprawną organizację szybkich połączeń międzywojewódzkich, w tym głównie ze stolicą naszego kraju. Brak jest bowiem możliwości prowadzenia pociągów bezpośrednich z zastosowaniem taboru elektrycznego na całej trasie – podkreśla posłanka.

Przypomniała, że w minionych latach wykonano już podstawową modernizację linii kolejowej nr 203 na odcinku Gorzów Wlkp.–Kostrzyn.

Naturalnym procesem powinna być zatem kontynuacja poczynionych już inwestycji, w tym w szczególności elektryfikacja odcinka Krzyż–Kostrzyn – stwierdza Krystyna Sibińska.

Z kolei posłanka Osos podkreśla, że za modernizacją i elektryfikacją odcinka Kostrzyn nad Odrą-Gorzów Wielkopolski-Krzyż przemawia zarówno ważny interes społeczny mieszkańców subregionu gorzowskiego, jak i gospodarczy.

Elektryfikacja jest konieczna dla zdynamizowania przewozów towarowych, zwłaszcza dla przedsiębiorstw działających w podstrefach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie, w Witnicy, Gorzowie Wielkopolskim i Drezdenku oraz wielu firm zlokalizowanych w pobliżu tej linii – dodaje Katarzyna Osos.

Co na to Ministerstwo Infrastruktury?

Wiceminister Piotr Malepszak poinformował, że w zakresie modernizacji linii kolejowej 203 na odcinku od Bydgoszczy do Kostrzyna opracowane zostało studium wykonalności. Projekt został podzielony na etapy, które obejmują swoim zakresem także wskazany odcinek, tj.: etap III: prace na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. wraz z elektryfikacją etap IV: prace na odcinku Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją.

Obecnie, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Ministrów z 14 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), powyższy projekt znajduje się na liście rezerwowej – dodał Malepszak.

Przedstawiciel resortu zaznaczył, że umieszczenie projektów na liście rezerwowej nie wyklucza ich realizacji w perspektywie 2021-2027.

W przypadku zapewnienia finansowania (uwolnienia lub pozyskania dodatkowych środków), poszczególne projekty mogą zostać przeniesione na listę podstawową w trakcie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – tłumaczy.

Wiceminister dodał, że obecnie dokonywany jest przegląd sieci kolejowej w celu zidentyfikowania newralgicznych punktów mających wpływ na ruch pociągów, w tym dotyczących zwiększenia przepustowości na poszczególnych liniach kolejowych oraz propozycji wprowadzenia lepszych rozwiązań ruchowych na poszczególnych odcinkach sieci zarządzanej przez PKP PLK w związku z prowadzonymi lub planowanymi inwestycjami.

Podczas wtorkowego posiedzenia Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, takie samo stanowisko przedstawił Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa (DTK) w Ministerstwie Infrastruktury.

W chwili obecnej nie dysponujemy środkami finansowymi na realizację prac na LK 203. Projekt ten znajduje się na liście rezerwowej i do momentu znalezienia tych środków nie ma realistycznego programu elektryfikacji tej linii – powiedział Kapturzak.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia podczas sesji rady miasta Gorzowa Wlkp. miejscy radni przyjęli stanowisko ws. elektryfikację linii nr 203. Wcześniej z podobnym apelem wystąpią Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.