Bez porozumienia ws. podwyżek w Polregio

Bez porozumienia ws. podwyżek w Polregio

Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się piątkowe spotkanie zarządu Polregio ze związkami zawodowymi.

Podczas spotkania ,które odbyło się 16 czerwca 2023 r.  zarząd Polregio poinformował, że wypełnił zobowiązanie z pierwszego spotkania w ramach dialogu społecznego i podjął rozmowy z organizatorami przewozów oraz dyrektorami Zakładów, pod kątem ponownej weryfikacji możliwości finansowych spółki w celu spełnienia postulatu związków zawodowych.

Jak czytamy w protokole, zarząd wskazał, że żaden z Urzędów Marszałkowskich nie posiada środków na zwiększenie rekompensaty finansowej w ramach obecnie obowiązujących umów na wzrost wynagrodzeń w 2023 roku.

Wszystkie Zakłady poza Olsztynem i łodzią wskazały na możliwość wypłaty jednorazowej gratyfikacji w bieżącym roku. Urzędy Marszałkowskie poza Urzędem warmińsko-mazurskim i podlaskim nie wykluczyły możliwości uwzględnienia wzrostu płac w ramach uzgodnienia planów na rok 2024 z zastrzeżeniem, że podwyżka wynagrodzeń nie może być skokowa, a za taką została uznana podwyżka postulowana przez Stronę Społeczną. Dodatkowo zgodnie z deklaracją województwa podlaskiego organizator mając do wyboru wypłatę dodatkowych środków na wynagrodzenia, przeznaczyłby je dla PKS NOVA, zaś zgodnie z deklaracją województwa dolnośląskiego skokowy wzrost wynagrodzeń wpływający na wzrost kosztów, spowoduje przekazanie pracy eksploatacyjnej Kolejom Dolnośląskim. Podobny scenariusz będzie miał miejsce w przypadku zatrzymania pociągów – poinformował zarząd Polregio.

Przedstawiciele przewoźnika zaznaczyli, że z treści porozumień ze Stroną Społeczną, ani z żadnych innych dokumentów nie wynika obowiązek zarządu zabezpieczenia środków na kolejne podwyżki w roku 2023, co odzwierciedla plan rzeczowo – finansowy spółki przyjęty w kwietniu 2023 r.

Następnie zarząd Polregio poinformował, że z uwagi na stanowisko Urzędów oraz możliwości finansowe, w bieżącym roku spółka nie jest w stanie spełnić przedstawionych postulatów w zakresie podwyżki wynagrodzeń.

Zarząd podkreślił, że sytuacja materialna pracowników jest sprawą bardzo istotną i stanowi jeden z priorytetów zarządu. Jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia również interesu klientów, jakimi są organizatorzy przewozów oraz interesu pasażerów.

Zarząd przypomniał, że tegoroczna podwyżka wynagrodzeń jest równa prognozowanej inflacji, a w ostatnich 4 latach płace wzrosły o 53%, co także przewyższa wskaźnik inflacji w tym okresie. Zarząd przypomniał także o prezentowanych na pierwszym spotkaniu w ramach dialogu społecznego skutkach finansowych w przypadku pełnej realizacji żądania Strony Społecznej (roczny koszt postulowanej podwyżki to kwota 282 mln zł, co stanowi blisko połowę rocznych wpływów z biletów oraz możliwość corocznego zakupu średnio 10-dziesięciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), a także jej wpływu na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Spółki w nadchodzących przetargach (wzrost stawki za pociągokilometr średnio o 5,09 zł).

Tak gwałtowny wzrost wynagrodzeń może doprowadzić w przyszłości do utraty rynku, a co za tym idzie zagrozić stabilności miejsc pracy – wskazał zarząd.

Podczas spotkania, zarząd Polregio wyszedł z propozycją wypłaty pracownikom jednorazowej gratyfikacji w wysokości 1200 zł brutto, która mogłaby już nastąpić w lipcu 2023 r. Dodatkowo zarząd zadeklarował podjęcie rozmów z organizatorami przewozów w kwestii zabezpieczenia środków w Planach Finansowych na wdrożenie podwyżki inflacyjnej na 2024 r.

Następnie głos zabrały związki zawodowe, które przypomniały, że wypłata podwyżki w 2023 r. wynikała z porozumienia zawartego w 2022 r. i wypłacona kwota łączna 700 zł do wynagrodzenia zasadniczego, na prośbę ówczesnego zarządu została rozbita na 2 raty. Strona społeczna podkreśliła, że, porozumienie z 2022 r. mówiło o braku podwyżek tylko do lutego 2023 r.

Niezrozumiałe dla związków zawodowych było stanowisko organizatorów przewozów o braku środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Polregio w bieżącym roku, podczas gdy pracownicy kolejowych spółek samorządowych takie podwyżki w 2023 r. otrzymali.

Poziom wynagrodzeń w Polregio jest za niski, wynika to z historycznych uwarunkowań. Dla utrzymania możliwości realizacji usług przewozowych konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Pracownicy spółki mają prawo zarabiać na takim samym poziomie jak ich koledzy ze spółek samorządowych. Hipokryzją jest mówienie, ze spółki marszałkowskie są tańsze – komentowali związkowcy.

Po około 20-minutowej przerwie strona społeczna przedstawiła swoje stanowisko modyfikując datę wdrożenia podwyżki z 1 maja na dzień 1 lipca 2023 r.

Zarząd Polregio poinformował, że żądanie związków zawodowych skutkuje w bieżącym roku kosztem dla spółki w wysokości 141 mln zł, a rok rocznie 282 mln zł. W związku z powyższym zarząd podtrzymał wcześniejsze stanowisko.

W związku z rozbieżnymi stanowiskami stron spisano protokół rozbieżności.