Będą podwyżki w PKP PLK. Średnio o 350 zł.

Będą podwyżki w PKP PLK. Średnio o 350 zł.

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzone będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynagradzanych wg ZUZP, w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statycznie średnio na jednego pracownika spółki wraz z pochodnymi wynosi 549,43 zł.

Zgodnie z podpisanym protokołem ustaleń między zarządem PKP PLK a przedstawicielami organizacji związkach – sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (ZUZP) i Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi niebędącymi Sygnatariuszami ZUZP, jednostki organizacyjne spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 350 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, wg stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 1 lipca 2021 r.

W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj 15 % wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych PLK. Protokół ustala, że ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z regulaminów premiowania jednostek organizacyjny, dana jednostka zabezpieczy we własnym zakresie.

Podpisany dokument  określa minimalną wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym na kwotę 100 zł a w przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 600 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przestać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.

Protokół ustala także, kto nie otrzyma podwyżek. Wyłączeni z nich są pracownicy, którzy w okresie od dnia podpisania dokumentu (27 maj 2021 r.) do dnia 1 lipca 2021 r., pozostają w skutkach kar porządkowych, zatrudnieni będą po 31 maja, w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. oraz znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki.

Jak czytamy w podpisanym protokole szczegółowe zasady przeprowadzanie podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych spółki, bezwzględnie zawierające jednolite zasady zawarte w niniejszym protokole, zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP PLK w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 14 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania tego protokołu.

Limity środków na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przekazane na podstawie wcześniej ustalonej z jednostkami organizacyjnymi prognozy zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r. Przekazane limity środków na wynagrodzenia zostaną skorygowane na podstawie rzeczywistego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r.

Pod protokołem ustaleń  ze spotkania 27 maja 2021 r. w sprawie wdrożenia w 2021 r. podwyżki wynagrodzeni dla pracowników PKP PLK od 1 lipca 2021 r.  podpisali się Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, Radosław Celiński – Członek Zarządu, dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych oraz przedstawiciele organizacji związkowych.