Analiza trendów w przewozach pasażerskich w II kwartale 2023 r.

Analiza trendów w przewozach pasażerskich w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. z przewozów o charakterze usług publicznych skorzystało 97,2% osób podróżujących koleją, a z pociągów realizujących przewozy komercyjne 2,2% podróżnych. Pozostałe 0,6% stanowili pasażerowie pociągów okazjonalnych. W całym II kwartale 2023 r. z kolei skorzystało ponad 93 mln osób, co oznacza wzrost o 7,5% rok do roku.

Liczba pasażerów podróżujących w ramach przewozów realizowanych jako usługi publiczne wyniosła niemal 91 mln, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do II kwartału 2022 r. Z przewozów komercyjnych skorzystało 2,1 mln podróżnych (wzrost o 73% w porównaniu do ubiegłego roku), natomiast w przypadku przewozów okazjonalnych było to 0,6 mln (spadek o 16,8%).

Udział pasażerów przewiezionych w ramach usług publicznych zmniejszył się z 97,8% w II kwartale 2022 r. do 97,2% w II kwartale 2023 r. Adekwatnie, udział przewozów okazjonalnych na poziomie 0,6% oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego. Z kolei udział przewozów komercyjnych wzrósł o 0,8 punktu procentowego, z 1,4% do 2,2% ogółu pasażerów.

Praca przewozowa

Praca przewozowa wykonana w II kwartale 2023 r. stanowiła 6,5 mld pasażerokilometrów. Ten parametr wzrósł o 6,1% w stosunku do 2022 r. Przewozy opierające się o usługi publiczne osiągnęły poziom 5,9 mld pasażerokilometrów – wzrost o 3,5%. Praca przewozowa zrealizowana przy przewozach komercyjnych wyniosła 0,6 mld pasażerokilometrów (wzrost o 50,2%), a w przypadku przewozów okazjonalnych było to 9,5 mln pasażerokilometrów (tutaj spadek o 54,7%).

Udział przewozów bazujących na usługach publicznych wg wykonanej pracy przewozowej zmniejszył się w stosunku do II kwartału 2022 r. o 2,4 punktu procentowego i wyniósł 91,2%. Udział przewozów komercyjnych wzrósł o 2,6 punktu procentowego, do poziomu 8,7%. Udział pracy przewozowej w przewozach okazjonalnych charakteryzował się spadkiem o 0,2 punktu procentowego – do 0,1%.

Kategoria przewozów

Biorąc pod uwagę kategorie przewozów, zwiększył się udział pasażerów korzystających z wagonów/przedziałów 1 klasy. W II kwartale 2022 r. w łącznej liczbie podróżnych wyniósł on 1,3%, w obecnym roku wzrósł do 1,5% (co stanowiło niemal 1,4 mln podróżnych). Zdecydowaną większość (92 mln pasażerów) stanowili podróżni, którzy skorzystali z wagonów/przedziałów 2 klasy (udział na poziomie 98,4%, wobec 98,7% w 2022 r.). Pozostali pasażerowie podróżowali w wagonach sypialnych (60,5 tys.) i w wagonach z miejscami do leżenia (80,5 tys.).

Większość pasażerów w II kwartale 2023 r. skorzystała z pociągów wojewódzkich i aglomeracyjnych – łącznie 74,6 mln, co stanowiło 79,7% wszystkich pasażerów. Pociągami o charakterze międzywojewódzkim podróżowało 17,5% pasażerów. Połączenia międzynarodowe z uwzględnieniem przejazdów w strefie transgranicznej stanowiły 2,3% udziału wg liczby pasażerów. Pozostali pasażerowie korzystali z przewozów okazjonalnych. W porównaniu do II kwartału 2022 r. wśród poszczególnych rodzajów przewozów w niemal wszystkich kategoriach odnotowano wzrost liczby pasażerów. Wyjątkiem były jedynie przewozy okazjonalne. Skokowy wzrost nastąpił w przypadku międzynarodowych połączeń EuroCity, z których w minionym roku w II kwartale skorzystało niecałe 3,5 tys. pasażerów, a obecnie prawie 90 tys.

Porównanie z I kwartałem 2023 r.

W porównaniu do I kwartału 2023 r. liczba pasażerów zwiększyła się o 5,6 mln (6,4%). Pociągi realizujące przewozy o charakterze usług publicznych były wykorzystane przez 4,9 mln więcej podróżnych (5,7%), a w przewozy komercyjne przez 0,5 mln więcej (32%). Z przewozów okazjonalnych skorzystało o 0,2 mln pasażerów więcej (41,1%).

Łączna wielkość pracy przewozowej w porównaniu do I kwartału 2023 r. wzrosła prawie o 1 mld pasażerokilometrów (17,4%). W ramach usług PSC praca zwiększyła się o 0,8 mld pasażerokilometrów (16,1%), przewozy komercyjne wzrosły o 0,1 mld pasażerokilometrów (33,8%), a okazjonalne spadły o 1 mln pasażerokilometrów (-11,6%).

W podziale na rodzaje przewozów pasażerskich w stosunku do I kwartału 2023 r. liczba pasażerów spadła tylko w przypadku międzynarodowych połączeń EuroCity (-1,6%). Największy wzrost miał miejsce w przypadku połączeń międzywojewódzkich osobowych (205%).