ZUE miało wstępnie 4,3 mln zysku netto po III kw. 2021 r.

ZUE miało wstępnie 4,3 mln zysku netto po III kw. 2021 r.

Zarząd ZUE poinformował o wstępnych wynikach finansowych spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku zarówno ZUE jak i Grupa wypracowały większy zysk netto przy przychodach na zbliżonym poziomie.

Jak wynika ze wstępnych wyników finansowych spółki ZUE za III kwartały 2021 r., – przychody ze sprzedaży wyniosły 544,2 mln zł, zysk brutto na sprzedaży 16,5 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 6,1 mln zł a zysk netto 4,3 mln zł.

Po dziewięciu miesiącach 2021 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZUE wyniosły 593 mln zł, zysk brutto na sprzedaży 20,3 mln zł, zysk na działalności operacyjnej: 6,6 mln zł a zysk netto 4 mln zł.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno ZUE jak i Grupa ZUE w III kwartałach 2021 r. wypracowały większy zysk netto przy przychodach na zbliżonym poziomie. ZUE zanotowała wzrost zysku netto o 25%, Grupa ZUE o 38%.  Poprawił się również zysk na działalności operacyjnej – spółka o 20%, Grupa ZUE o 27%.

– Część portfela zamówień ZUE stanowiły kontrakty kolejowe pozyskane w okresie 2016/2017. Prace na tych kontraktach zmierzają do zakończenia. Znaczna część z nich planowo kończy się w bieżącym oraz w przyszłym roku. ZUE wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych skutecznie dywersyfikuje portfel zamówień, zwiększając udział kontraktów tramwajowych w portfelu – informuje zarząd ZUE.

Od sierpnia 2021 r. spółka zawarła dwie umowy na tym rynku o łącznej wartości ok. 89 mln zł. Na dzień 3 listopada ZUE ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach, z których potencjalny przychód dla ZUE wynosi łącznie ok. 601 mln zł netto, z czego cztery kontrakty to zadania miejskie.

– Na rynku kolejowym wykonawcy nadal oczekują na nowe zlecenia zapowiadane przez zarządcę infrastruktury. Na ten moment nie są ogłaszane przetargi na nowe inwestycje o istotnym z perspektywy wykonawców znaczeniu – dodaje zarząd spółki.

Na dzień 3 listopada, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,2 mld zł.

– W przypadku podpisania umów na kolejne wyżej określone wygrane przetargi, wyniesie ok. 1,8 mld zł – czytamy w komunikacie.

Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2021 r.