Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża terminu złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] dotyczy m.in.:

  • Badań okresowych i wstępnych pracowników, w tym pracowników biurowych;
  • Wydłużenia ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Zachowują one ważność nie dłużej niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  • Możliwości wstrzymania przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy;
  • Uchybienia przez stronę terminu w okresie trwania epidemii COVID-19 i obowiązku organu w zakresie poinformowania  o tym strony;
  • Wydłużenia terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (z 7 do 30 dni).

Badania okresowe i wstępne pracowników

Zmiany w art. 12a ustawy COVID-19:

– po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych (wynikających m.in. z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania danego stanu.

– dodano ust. 5, na podstawie którego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczące przyjmowania do pracy osób, które nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim na podstawie tych przepisów), zostają wydłużone do 180 dni (zmiana z 60 dni);

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Przedłużenie terminu ważności orzeczeń lekarskich

W związku ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiana ta obowiązuje z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn1, na podstawie którego w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Zawiadomienie takie jest ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, na  stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie organu. Czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Uchybienie przez stronę terminu w okresie trwania epidemii COVID-19

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn2, na podstawie którego w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

W zawiadomieniu tym organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni (wydłużenie z 7 dni) na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni (wydłużenie z 7 dni) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.