Zarząd Newagu rekomenduje podział zysku za rok 2023

Zarząd Newagu rekomenduje podział zysku za rok 2023

Zarząd spółki Newag zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2023 na dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy.

Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2023, wynoszącego 43 364 039,12 zł, na następujące cele:

  • kwotę 22 500 000,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki,
  • kwotę 20 864 038,62 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu została przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Jak wynika z raportu giełdowego Newagu, Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku w taki sam sposób, jak rekomendował Zarząd.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.