WKD podsumowała 2020 r. Przewiozła tylko 4,6 mln pasażerów

WKD podsumowała 2020 r. Przewiozła tylko 4,6 mln pasażerów

W 2020 r. z pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej skorzystało mniej pasażerów porównaniu z rokiem 2019. Przewozy w 2020 roku zamknęły się na poziomie 4 615 738 pasażerów, co jest rezultatem o 47,53% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły blisko 8,8 mln pasażerów.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w których utrzymane zostały notowane od kilku lat bardzo obiecujące, wysokie tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił niezwykle trudny dla wszystkich czas, zarówno dla podróżnych, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, od przełomu I i II kwartału, tj. od końca marca do połowy maja br. nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Po okresie spadku o ok. 85% z poziomu 700-800 tys. pasażerów notowanego na początku roku do niespełna 120 tys. w miesiącu kwietniu, począwszy od maja obserwowano odbicie, zaś każdy kolejny miesiąc poprawiał wynik względem poprzedniego, wykazując utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu i stopniowego powrotu do normalności. Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznaczało obniżenie o niespełna 56% w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku, liczba podróżnych w miesiącu lipcu przekroczyła 360 tys., co stanowiło nieco ponad 47% mniej względem analogicznego okresu 2019 roku, w sierpniu odnotowano blisko 375 tys. pasażerów, tj. 45% poniżej poziomu roku ubiegłego. Równie obiecujący był wrzesień, w którym z usług spółki WKD skorzystało ponad 460 tys. pasażerów.

Dane przewozowe uzyskane za 9 miesięcy 2020 roku pozwalały z ostrożnym optymizmem patrzyć w przyszłość, w której powoli, ale systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do miejsc pracy, nauki, kultury, turystyki i wypoczynku. Niestety, IV kwartał 2020 roku, w którym w związku z drugą falą pandemii COVID-19 przywrócono większość obowiązujących w okresie wiosennym obostrzeń, w tym m.in. ograniczenia w nauczaniu, handlu, usługach czy przemieszczaniu się ludności, spowodował głębokie odwrócenie się tendencji wzrostowych. Spadek wyników przewozowych w ujęciu miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego ponownie przekroczył 60%, w liczbach bezwzględnych osiągając wartość poniżej 270 tys. pasażerów. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, pozostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) jest zaopatrzony w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.

Wszystkie pomieszczenia służbowe, łącznie z kasami biletowymi i poczekalniami, pozostają wyposażone w środki dezynfekujące; tabor kolejowy oraz pomieszczenia służbowe podlegają bieżącej dezynfekcji i odkażaniu z wykorzystaniem ozonatorów; wprowadzono przemywanie peronów stacji środkami dezynfekującymi w systemie półzamkniętym.

Tabor kolejowy wyposażony jest w informacje plakatowe, komunikaty dźwiękowe oraz prezentacje elektroniczne emitowane na nowych ekranach LED na temat konieczności zachowania wymaganych środków ostrożności, jak również informacje na temat dostępnej aktualnej liczby miejsc wewnątrz pojazdu.

Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślić należy niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Prognozuje się, iż w miarę dalszej sukcesywnej redukcji ograniczeń, w proporcjonalnym zakresie możliwy będzie powrót do popytu na przewozy. Spółka WKD oferuje obecnie standardową organizację przewozów, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2020 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Podkreślić należy, że taki rezultat nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie, organizację i zarządzanie przewozami na linii WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów zapobiegających nasileniu bądź utrwaleniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2020 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, nowe oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Obok wprowadzonej od początku lipca 2020 roku wspólnie z gminą Michałowice nowej oferty pn. „Bilet Michałowiczanina”, w miesiącu sierpniu podróżujący pociągami na linii WKD zyskali nową infrastrukturę w ramach systemu „Parkuj i Jedź” oraz nowe urządzenia umożliwiające samodzielny zakup biletów.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsci w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.