WKD: inwestycje w tabor i infrastrukturę pozwoliły osiągać blisko 100% punktualność w III kw. 2020 r.

WKD: inwestycje w tabor i infrastrukturę pozwoliły osiągać blisko 100% punktualność w III kw. 2020 r.

Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, obejmujących punktualność pasażerskich przewozów kolejowych z podziałem na poszczególnych przewoźników, w III kwartale 2020 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uplasowała się na 2. miejscu pod względem regularności i punktualności wśród przewoźników pasażerskich w Polsce, uzyskując w tej kategorii bardzo wysoki wskaźnik na poziomie 99,58%.

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu III kwartału 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, przewyższający o blisko 0,3% rezultat z II kwartału 2020 r., w którym co szczególnie istotne uruchomionych zostało nieco mniej pociągów, został wypracowany dzięki licznym uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, będącym mocnymi atutami, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pierwszym miejscu spośród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji należy wskazać możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Kolejnym wśród istotnych czynników eksploatacyjnych należy podkreślić optymalne zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Umożliwia to zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niskiej podatności na ewentualne zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w IV kwartale 2019 roku dodatkowego, 14. obiegu taboru, zapewniającego uruchomienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej wcześniej konstrukcji oferty.

W ciągu III kwartału 2020 roku najwyższy wskaźnik punktualności w przewozach pasażerskich, odnotowano w miesiącu lipcu. Był to drugi pełny miesiąc, w którym po okresie szczytu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego nałożonymi przez organy administracji państwowej oraz związanym z nimi mniejszym zainteresowaniem podróżami koleją, funkcjonował pełny rozkład jazdy pociągów, bez jakichkolwiek ograniczeń. Zniesione one zostały w połowie maja br. i od tego czasu zaobserwowano stopniowy powrót pasażerów. W przypadku przewozów na linii WKD, przywrócenie wyjściowej, zgodnej z planem całorocznym liczby uruchamianych pociągów istotnie wpłynęło na zwiększenie punktualności i regularności, bez względu na mające miejsce sytuacje losowe związane z usuwaniem skutków gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, które na terenie Mazowsza licznie wystąpiły w miesiącu wrześniu 2020 r.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD niezmiennie zawdzięcza zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Wszystkie zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacj. Bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

– Wysokie wskaźniki regularności i punktualności przewozów na linii WKD to również rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii, stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii, implikujących m.in. konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności znacznie przewyższające próg 99% plasują Warszawską Kolej Dojazdową na szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają zakresu 97-98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%. Koleje we Włoszech przekraczają pułap 99% w kategorii połączeń regionalnych, jednakże również przy uwzględnieniu progu 60 minut.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

– Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych cyklicznie przez Urząd Transportu Kolejowego – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.